Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Обнародван е закона за Държавното обществено осигуряване за 2011 година

by Атанас Цветанов on декември 14, 2010

В брой 98 на Държавен вестник от 14.12.2010 г. е обнародван Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 година. Ето и важната част от промените:

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 година:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

  • до 5400 лв. – 420 лв.
  • от 5401 лв. до 6500 лв. – 450 лв.
  • от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.
  • над 7500 лв. – 550 лв.

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква “а”.

Чл. 9. Определя се за 2011 година минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 136,08 лв.

Чл. 10. Определя се за 2011 година дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв.

Чл. 11. Определя се за 2011 година размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване – 240 лв.

Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

Чл. 14. (1) За 2011 година НЕ се внасят осигурителни вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

(2) За 2011 година се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 1000 лв.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: