Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Разходите на работодателите за труд у нас нараснали с 10,7%

by Атанас Цветанов on декември 20, 2010

По предварителни данни на Националния статистически институт за третото тримесечие на 2010 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.7% спрямо третото тримесечие на 2009 година.  Увеличението спрямо същия период на предходната година в индустрията е 7.5%, в услугите – 12.9%, и в строителството – 6.7%.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2010 година най – висок ръст спрямо същия период на предходната година е отчетен в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 36.9%, „Професионални дейности и научни изследвания” – 26.4%, и „Други дейности” – 23.8%, а най – нисък – в „Административни и спомагателни дейности” и “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – съответно с 3.2 и 5.9%. Намаление с 4.6% на общите разходи за труд е регистрирано в икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения”.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 11.8% спрямо третото тримесечие на 2009 година, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 5.5%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от -5.8% за „Култура, спорт и развлечения” до 40.5% за „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

Целият текст вижте тук.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: