Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Промени в КСО и ЗДДФЛ в сила от 1 Януари 2011 година

by Атанас Цветанов on януари 5, 2011

Промени в Кодекс за социално осигуряване

По силата на § 22о. от Кодекс за социално осигуряване до 31 декември 2011 г. се удължава периода, за които работодателите изплащат на работниците за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила
временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
Върху възнагражденията за първите три работни дни от временната неработоспособност се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване.

Промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Нов ред за авансово облагане на доходите от наем

Създадена е нова алинея 4 към член 44 от ЗДДФЛ. По силата и, считано от 01.01.2011 г. авансовия данък от наеми следва да се удържи от платците на дохода, когато това са предприятия или самоосигуряващи се лица. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Нов формуляр на служебна бележка

Предприятие или самоосигуряващо се лице – платец на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (други доходи), издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода. Това е разпоредено в нова 7-ма алинея към чл.45 от ЗДДФЛ.

Санкция за физически лица, които не документират доходите си

Създаден е нов чл. 80б, според който физическо лице, което, като е задължено, не издаде документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. Глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ. При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лв.
Препратка към чл. 9, ал. 2 от закони ни казва, че това са данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство. Тези лица издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ най-малко следните реквизити:
- наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
- дата на издаване;
- наименование, адрес и номер за идентификация по БУЛСТАТ, ЕГН или ЛНЧ;
- предмет и стойностно изражение на стопанската операция.

{ 160 comments… read them below or add one }

Стаматка Щерионова декември 18, 2011 в 10:14

Моля ако някой може, да помогне за решаване на моя казус. В майчинство съм, което изтече току що. Детето навърши 2 години на 16,12,2011г. Моля да ми кажете как стоят нещата в периода до навършване на 3 годишна възраст на детето тъй като не се знае дали ще ни класират до тогава на детска градина. От работата ме информираха че ми се полагат 2м. платен отпуск и след това неплатен. До колко време неплатен мога да ползвам и води ли се трудов стаж и колко.

Отговор

Емануела Емануилова януари 27, 2012 в 01:37

Имате право на неплатен отпуск до навършване на 3години на детето,който се зачита за стаж и можете да ползвате до навършване на 8години на вашето дете.

Отговор

Емануела Емануилова януари 27, 2012 в 01:40

Исках да кажа имате право на 1година неплатен отпуск за отглеждане на малко дете,който можете да ползвате до навършване на 8г.на детето и който се зачита за стаж.

Отговор

Емануела Емануилова януари 27, 2012 в 01:29

Имам непрекъснат стаж във фирмата в която работя 8г.по трудов договор.На 30.11.2011г.ми връчиха 30 дневно предизвестие за прекратяване на трудовите ми взаимоотношения с фирмата на основание чл.328 ал.1,т.3,във връзка с чл.326,ал.2 от КТ поради намаляване обема на работата .На 27.1.2012г.се разболях и личния ми лекар ми издаде болничен за 10дни/който ще бъде най-вероятно продължен/. Искам да разбера имам ли право на обезщетение за временна наработоспособност за времето след моето уволнение?И ако имам право на това обезщетение на кого да представя втория си болничен лист/продължение на първия/при положение,че вече няма да имам трудови взаимоотношения със сегашния си работодател,т.е.ще съм безработен?
Кога ще имам право да се регистрирам на БТ за да получавам от там обезщетение за това,че съм станал безработен?
Благодаря сърдечно за бързия Ви и компетентен отговор

Отговор

Атанас Цветанов февруари 15, 2012 в 11:25

Следва, че трудовия Ви договор е до края на 2011 г. След това работодателят Ви дължи обезщетение по чл.222, ал. 1 КТ за оставане без работа, което е до края на януари. Съгласно чл. 42, ал. 2 от КСО имате право на болничен:
“Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия”.
Болничните до 30 дни след прекратяване на договора се предоставят на последния работодател, който ги подава в НОИ.
Регистрацията в Бюро по труда става до 7 дни след изтичане на срока на обезщетението по чл. 222 КТ.

Отговор

Емануела Емануилова януари 27, 2012 в 01:51

След изтичане на майчинството и завръщане на работа могат ли да Ви назначат на по- ниска заплата от тази която сте получавали преди да излезете в майчинство и след колко време труд имате право на увеличение/изравняване със заплатите на останалите колеги,тъй като през 2-3-те години през които сте отсъствали техните заплати са били актуализирани,а Вашата не?

Отговор

Атанас Цветанов февруари 15, 2012 в 11:16

Едностранно може само да Ви увеличи заплатата. Иначе в Кодекс на труда има раздел, забраняващ едностранните промени в трудовия договор:

Забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение

Чл. 118. (1) Работодателят или работникът или служителят не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона.
(2) Не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя.
(3) Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

За актуализирането на заплатата ми е трудно да отговоря. Всеки трудов договор все пак е договор, а именно всеки има възможност да си договори определени условия на труд. В практиката често съм виждал случаи, при които в едно предприятие на еднакви длъжности са назначавани хора с различни заплати. И не съм срещал текстове в законите, които да забраняват това. Така, че дали ще Ви увеличат заплатата по мое мнение е решение на управителя на предприятието.

Отговор

Георгиева февруари 11, 2012 в 13:13

Нашият казус е следния.Снаха ми работи по трудови правоотношения и осигурена за всички осигурителни случай.През 2011 г – забременява и 18.12.2011 ни дарява с едно прекрасно момиченце.Прекарва тежка бременост като от м.юли до раждането е в непрекъснати болнични.Работодателят и спира осигуровките но първоначално след намесата на НОИ НАП и ИОТ вследствие на подавани жалби осигуровките и се внасят и първите болнични се изплащат.Работодателят отново спира внасянето на осигуровки и дори не придвижва предоставените му следващи болнични в НОИ.Последват нови жалби нови проверки но въпросният работодател не може да бъде открит ни на адрес ни на телефон.Въпросът ни е:как следва да се процедира от тук нататък с болничните на снаха ми и каква е ролята на чл.15- ал.от 1-4 от Наредбата за изплащане на парични обезщетения и помощи.Благодарим ви предварително и очакваме вашата компетентна помощ за разрешаване на казуса.

Отговор

Екатерина Стоянова февруари 13, 2012 в 14:21

Интересува ме дали самоосигуряващо се лице, което от януари тази година е започнало да се осигурява на високия процент има право през февруари на обезщетение за болничен? Въпросното лице назад в годините /но не непосредствено преди февруари/ има 6 и повече месеца осигуровки на високия процент.

Отговор

Атанас Цветанов февруари 15, 2012 в 11:39

Да, има право. Болничният от тази година се изчислява на база 18 месеца. Трябва да имате предвид, че за периода преди януари 2012 г. базата за болничния ще е минималната работна заплата за периода, т.е. 240 лв. до август 2011 и 270 лв. от септември 2011 до декември 2011 г.

Отговор

Георгиева февруари 17, 2012 в 12:29

Никой ли не може да даде съвет за разрешаване на нашия казус който споделих по горе,и по какъв начин да се представи – декл.обр.1 която спъва изплащането на болничните на снаха ми.Работодателят и не може да бъде открит ни на адрес ни на тел. от ничия институция – НОИ,НАП,ИОТ.Снаха ми не може да получава и полагащите и се майчински добавки нито пък може да напусне .

Отговор

Камелия Илчева февруари 18, 2012 в 19:42

Ето част от Кодекса на труда:

Чл. 327. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, доп. – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:

10. (нова – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) работодателят преустанови дейността си;

(2) (Нова – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) В случаите по ал. 1, т. 10, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор, поради това че работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление, посочен в трудовия договор, заявлението може да се подаде в инспекцията по труда по седалището или адреса на управление на работодателя. Ако след проверка, извършена съвместно от контролните органи на инспекцията по труда, Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите, се установи, че действително работодателят е преустановил дейността си, трудовият договор се смята прекратен от датата на завеждане на заявлението в инспекцията по труда по седалището или адреса на управление на работодателя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Редът за извършване на проверката по ал. 2 се определя с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Отговор

Камелия Илчева февруари 18, 2012 в 19:46

Ако трудовият й договор се прекрати на това основание, ще може да си получава обезщетението до 410 дни.
Не знам доколко е тромава процедурата, но след като вече сте минали през тези институции би трябвало да се реши по-бързо проблемът.

Отговор

Георгиева февруари 19, 2012 в 16:35

Благодарим Ви г-жо Илчева.Но в нашият случай работодателят не е преустановил дейността си и фигурира във фирмения регистър.Работодателят е ЕООД с един служител – снаха ми.Ние и контролиращите институций – НАП,НОИ и ИОТ многократно се опитваме да издириме работодателя за да подаде декл.обр.1 и придвижиме болничните на снаха ми които от 07.10.2011 г.не можем да подадем и съответно не могат да бъдат изплатени.Месец януари подаваме отново жалби и м.февруари получаваме отговор от НОИ в който се съобщава – че лицето не може да бъде открито и със съвет – да потърсиме правата си по реда на ГПК.Процедурата по този ред е дълга и тромава и вероятно нищо обещаваща .Завеждане на иск,насрочване на дела,отлагане,издирване,нови насрочвания на дела и т.н.А във тези кризисни времена с ниски доходи и европейски цени на стоки и услуги е трудно за младо семейство и дете.Но освен това снаха ми е осигурена за всички осигурителни случай съобразно изискванията на закона и има правото на парично обезщетение за бременост и раждане. И не е допустимо при такива единични или не случаи на скатал се работодател който е титолуван – единственно и той от закона да подава -декл.обр.1 да търпят последиците такива граждани като снаха ми.

Отговор

Камелия Илчева февруари 19, 2012 в 22:13

Съдебно дело може да се заведе по всяко време. Щом работодателят се укрива, Ви трябва някакво по-бързо решение.
Затова моят съвет е да прекратите договора на това основание. Процедурата е не по-дълга от 2 месеца. Законодателят ни предоставя тази възможност, за да защити работниците от недобросъвестни работодатели. С цел да могат да получават обезщетения за безработица, да могат да започнат работа на друго място и др.
Всяка институция си има регламентирани права и общо взето ни препращат от една в друга. Затова ако се възползвате от съвета ми, си действайте по реда, посочен в члена, който Ви цитирах – подайте заявление за прекратяване на договора до Инспекцията по труда по адрес на управление на фирмата, не на кореспонденция.
Това, че фирмата не е обявена в несъстоятелност и др., не означава че е действаща. Според Кодекса на труда
Преустановяване на дейността” е фактическото преустановяване на производствената и/или стопанската дейност на предприятието за повече от 15 работни дни, без да е обявен престой или спиране на работа поради технологични причини или производствена необходимост.

Отговор

ИВАЛИНА февруари 21, 2012 в 09:13

Може ли някой да ми помогне? Бремена съм в 4 месец и в момента съм болничен от 1.02.2012г. лекарят ми издаде болничен лист за 14 дни който съм предала на работодателя от 15.02.2012г. имам болничен за 30 дни от комисия който не е предаден и когато отидох на 20.02.2012г. да го предам ми беше дадено споразумение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие което аз отказах да подпиша следователно ми бяха отправени куп заплахи.Как да си търся правата и мога ли да бъда уволнена по този начин ?Много ще съм благодарна ако някой ми помогне ?

Отговор

Атанас Цветанов февруари 21, 2012 в 13:38

Кодекс на труда
Чл. 333. (5) Бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.

Очевидно е, че не могат да Ви уволнят без разрешението на Инспекция по труда.

Контрола на трудовите правоотношения се осъществява от Инспекцията по труда и следва подобен въпрос да отнесете към тях.

Отговор

Георгиева февруари 24, 2012 в 20:50

Г-жо Илчева ,благодарим Ви за съвета.Снаха ми отиде в ИОТ за да подаде заявление съгл.чл.327 ал.1,т.10 от КТ за напускане.Инспекторката в ИОТ обаче и заявява ,че най-вераятно заварените и натрупани болнични до момента няма да и бъдат изплатени.По тази причина снаха ми отива отново в НОИ където действително потвърждават това.Което означава ,че ако подаде заявление за напускане в ИОТ и изчака срока за проверка – около 2 месеца и докато се назначи в нова фирма тя ще загуби обезщетенията си за около 8 месеца.Накратко в момента не и се изплатени считано от 07.10.2011 г.добавяйки процедурата по проверка на ИОТ и новото назначение.Цялата тая история се развива в гр.Варна и ми се струва толкова абсурдна във време когато България напира за Шенген ,за европейски начин на живот.Молим Ви,ако имате друг съвет – помогнете.

Отговор

Георгиева февруари 24, 2012 в 21:00

Това са 8 месеца ни обезщетения по болничните, нито семейни помощи съгл .чл.7 ал.1 от закона докато същата е осигурявана съгласно изискванията на закона за всички осигорителни случай.И същевременно я окуражават от НОИ ,че болничните и имали давност – 3 години.Не е възможно да няма решение на този казус.

Отговор

Иванова март 17, 2012 в 08:11

Държавен служител има ли право да му се издаде БУЛСТАТ на физическо лице ( идеята е да се издаде булстат за да може да си изкара клиентска Метро карта-магазините и след като му издадат булстат да си извади метро карта и да я закрие)?

Отговор

Атанас Цветанов март 22, 2012 в 22:33

За съжаление, това не е въпрос от моята компетенция.

Отговор

вени март 27, 2012 в 12:56

Здравейте,аз в момента съм безработна,не съм си ползвала неплатения отпуск за гледане на дете до навършване на 8 годишна възраст.В началото на април ще ме назначът на работа и веднага ще си подам молбата за неплатения отпуск,интересува ме дали трябва да си внасям социални осигоровки или само здравни,понеже ще си ги внасям аз,защото ще сън назначена фиктивно заради това да се възползвам от отпуската и да нямам ‘дупка’докато ни приемат на детска градина.

Отговор

Камелия Илчева март 27, 2012 в 20:07

Здравейте! Здравната Ви осигуровка за времето, когато сте в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години, е за сметка на работодателя и е в размер 16,80лв. тази година.

Отговор

Диляна април 13, 2012 в 17:28

Здравейте, на 25 години съм . Започнах работа на 12. 12. 11 г. след като завърших магистратура , като учителка в детска градина и на 11. 04. 12 г. се разболях от варицела нямам друг трудов стаж , имам ли право на платени болнични и ако да колко, все пак с такава болест неможе да се ходи на работа , пък и мисля че доста време ще бъда в болнични сигурно има варианти да не стоя без заплата цял месец.

Отговор

Йорданка април 13, 2012 в 17:32

Здравейте, на 25 години съм . Започнах работа на 12. 12. 11 г. след като завърших магистратура , като учителка в детска градина и на 11. 04. 12 г. се разболях от варицела нямам друг трудов стаж , имам ли право на платени болнични и ако да колко, все пак с такава болест неможе да се ходи на работа , пък и мисля че доста време ще бъда в болнични сигурно има варианти да не стоя без заплата цял месец.

Отговор

Nina април 19, 2012 в 18:13

Здравейте,
В момента съм в болничен. Периодът в който трябва да бъда в къщи е 10 дни. Преди малко ми се обади прекият ми мениджър във фирмата в която работя и ми каза че до 7 дни можело да се издаде болничен, а над 7 дни трябвало комисия. Това добре, няма проблем да отида на комисия или пък да съкратим болничния до 7 дневен срок, но тъй като аз не съм запозната кое е вярно, се обадих на личната си лекарка и я попитах. Тя ме увери, че според новите наредби, имат право да издадат болничен до 14 дни без комисии и ако след това ми се наложи да остана в къщи, ще трябва да отида на комисия. Съобщих за това на мениджъра си и след малко ми се обади, да ми каже, че от фирмата приемат болничния, но той най вероятно, нямало да бъде изплатен от НОИ.
Бихте ли ми обяснили как в крайна сметка стоят нещата и ако болничният ми не бъде изплатен, или част от него не бъде изплатен, по каква причина това би се случило? Тъй като аз съм пълно осигурена и не избирам кога , за колко време и от какво да се разболея.

Благодаря предварително

Отговор

Камелия Илчева април 26, 2012 в 23:35

Здравейте,
Браво – най-сетне да прочета, че докторите си знаят наредбата!
Нина, явно мениджърът ви е абсолютно незапознат с тази материя – сигурно и не е негова работа. Докторката ви е абсолютно права – така че си се лекувайте спокойно.

Отговор

Мария Илиева май 16, 2012 в 14:02

Здравейте,

интересува ме следния казус. Баща ми е на трудов договор към фирма, работи като автомонтьор на ДВГ. Получи инсулт и сега най-вероятно 5-6 месеца ще е в болнични. След предвидените болнични обаче единия вариант е да се яви на комисия ТЕЛК, което и ще направи. Въпроса ми е имайки предвид как се отказват категории на неработоспособност и евентуално ако това се случи, а и естеството на работата му е такова, че едва ли ще има възможност да започне да поправя коли след 5 месеца (той е на 61 години навършени), дали може да излезе на борсата като безработен и да получва обезщетение след толкова месеца болнични и как това ще повлияе на това обещетение?
Благодаря предварително.

Отговор

Камелия Илчева май 16, 2012 в 22:51

Здравейте,
ТЕЛК ще трябва да се произнесе относно това дали баща ви ще може да работи отново на сегашната си позиция. Евентуално ще се пристъпи към прекратяване на договора му – по чл.325 ал.1 т.9 или чл.327 ал.1 т.1 от Кодекса на труда. И съответно ще отиде на борсата. Има право да получи пълното обезщетение – спрямо осигурителния стаж и изчислено в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването. Болничният няма да се отрази негативно на обезщетението за безработица, тъй като за времето през което е бил болен се взима доходът, от който е определено паричното обезщетение.

Отговор

Петър Михайлов юни 11, 2012 в 16:54

Здравей Наско!
Имам следния въпрос:
В Кодексът на труда в Чл. 163 ал. 7 гласи: “Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение”.
При подаване на декларация 1 в персоналния регистър за лицето, тези 15 дни следва да се отразят в 16.2.”Дни в болничен”. При този тип специфичен болничен, следва ли да се подадат първите 3 дни за сметка на работодателя в размер на 70 %?
Поздрави!

Отговор

Камелия Илчева юни 11, 2012 в 23:45

Здравейте, тъй като г-н Цветанов го няма в момента, ще си позволя да ви отговоря.
При този вид отпуск работодателят не заплаща нищо на служителя – обезщетението е изцяло за сметка на ДОО.

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: