Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Земеделските производители плащат данък за доходите си от 2010 година

by Атанас Цветанов on януари 19, 2011

През 2011 година регистрираните земеделски и тютюнопроизводители ще плащат данък върху доходите и субсидиите, получени през 2010 г. Преди да определят дължимите данъци обаче, регистрираните като физически лица, ще могат да приспаднат 60% нормативно признати разходи. За облекченията на регистрираните като еднолични търговци земеделски и тютюнопроизводители, все още се чака решението на Европейската комисия (ЕК) за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Ако до 31 март 2010 г. ЕК постанови положително решение, на тези селскостопански производители ще се преотстъпва до 60% от данъка върху годишната данъчна основа. Това преотстъпване ще става при спазване на условията на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Досега доходите на земеделските и тютюнопроизводителите се декларираха, но бяха необлагаеми.

В годишната данъчна декларация за 2010 г. тези доходи се отразяват, като се попълни:

  • Приложение № 2 – за доходите и получените субсидии през 2010 г. от едноличните търговци, които са регистрирани земеделски производители;
  • Приложение № 3 – за доходите и получените субсидии през 2010 г. от физическите лица, които са регистрирани земеделски производители.

Физическите лица, които не са земеделски производители и са получили субсидия, която не е използвана за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, трябва да декларират този доход в Приложение № 6 от годишната данъчна декларация.

По отношение на придобиването на дохода във връзка с неговото деклариране трябва да се има предвид, че доходът, а в това число и субсидията, се смятат за придобити на датата на:

1. плащането – при плащане в брой;

2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане.

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. е  2 май 2011 г. Дължимият данък трябва да се внесе в същия срок.

Допълнителна информация по темата може да получите от сайта на приходната агенция.

{ 1 comment… read it below or add one }

кънев февруари 13, 2011 в 19:38

добър вече . Регистриран съм като зем.производител -физическо лице нямам никъкви доходи през 2010г и никъкви собсиди задължен ли съм да подавам данъчна декларация . Благодаря предварително

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: