Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Ни рак, ни риба

by Атанас Цветанов on февруари 4, 2011

Част от промените в “Сметка за изплатени суми” бяха направени във връзка с хаоса, който цареше около трудовите правоотношения и осигуряването на специализиращите лекари. На практика през изминалата година държавата изплащаше пари по сметките на специализиращите лекари без никакво правно основание. Съответно за тези суми не са удържани никакви осигуровки и данъци и по този начин тези лица доброзорно преминаваха към сивата икономика. Освен това специализантите нямаха право на обезщетения за болест и майчинство.

Във връзка с промени в Кодекс за социално осигуряване (КСО) в сила от 31.07.2010 г. специализантите са включени в кръга на осигурените лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Това е регламентирано в чл.4, ал.1, т.9 на кодекса.

Преди дни в сайта на приходната агенция беше публикувано упътване за попълване на „Сметка за изплатени суми” при изплащане на месечно възнаграждение на специализанти, когато през месеца лицето е било и във временна неработоспособност.

На първи ред правилно е отбелязано, че не се включват сумите за дните в болнични за сметка на работодателя. Това е така по силата на чл. 24, ал. 2, т.14 ЗДДФЛ, който гласи, че обезщетенията по част първа на КСО са необлагаеми суми.

На втори ред обаче, от НАП некоректно са посочили, че има възможност за ползване на нормативно признати разходи. Бърз поглед към чл. 6, ал. 3 на КСО ни информира, че осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 9 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения. Този член от наредбата изключва специализантите от кръга лица, които намаляват облагаемия доход с нормативно признати разходи за дейността.

На ред 5 се посочва осигурителния доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, който включва: възнаграждението на специализанта за положения труд през месеца и възнаграждението за болнични за сметка на осигурителя (ако има такова), но не по-малко от минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя и по групи професии, определени със ЗБДОО за съответната година.

Всички останали редове се попълват по указания ред в „Сметката за изплатени суми”.

Остава въпросът защо за тези лица се попълва “Сметка за изплатени суми”, след като времето, през което се обучават се признава за трудов стаж, осигурени са за всички социални рискове, получават обещетения от ДОО, включително и за сметка на осигурителя?

Leave a Comment

Previous post:

Next post: