Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Работодателят определя работни места за трудоустрояване без морските лица

by Атанас Цветанов on февруари 16, 2011

Работодател с повече от 50 работници и служители при определяне на работните места за трудоустрояване не взима предвид морските лица. Това гласи новосъздадената алинея 2 на чл. 315 от законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен днес в Народното събрание.

Мотивите за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Отчитайки особеностите и спецификата на морския труд, от безспорно значение е здравословното състояние на моряците. Изпълнявайки задълженията си на борда на кораба, моряка освен, че е поставен в обективна невъзможност при нужда да му бъде оказана по всяко време, спешна медицинска помощ и адекватно лечение, то присъствието му на борда при влошено здравословно състояние би могло да постави в опасност, както кораба така и живота и здравето на останалите членове на екипажа. Следователно необходимостта от доказан здравен статус без отклонения над определените за целта медицински норми не са съвместими с изпълнение на моряшката професия.

Професията на моряка е високо рискова и изискването за здравословна пригодност е категорична необходимост. Съгласно Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България всеки член на екипажа на кораб, или кандидат за свидетелство за правоспособност трябва да отговаря на нормите за здравословна годност за заемане на съответната длъжност. Здравословната годност на морските лица, заемащи длъжност на кораби, се удостоверява с медицинско свидетелство, издадено по образец в съответствие с изискванията за медицинско и психо-физиологическо освидетелстване на кандидатите за работа на кораб. Изисквания за медицинска годност на моряците за изпълнение на задълженията им на море е изрично залегнало и в Морската трудова конвенция., приета от Международна конференция на труда /морска/ на деветдесет и четвъртата й сесия в Женева през  февруари 2006 г.

С оглед на гореизложеното и предвид спецификата на работата и изискването за здравословна пригодност, няма как на борда на кораба да бъдат определени места с облекчен режим на работа и същите да бъдат предлагани на лица със здравословни проблеми, като морските лица следва изрично да бъдат извадени извън приложното поле на чл. 315 от КТ.

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: