Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Доходите и разходите на домакинствата намаляват

by Атанас Цветанов on февруари 28, 2011

Доходи на домакинствата намаляват в края на 2010 година. Това показва справка на Националния статистически институт. Доходът средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 924 лева и в сравнение със същото тримесечие на 2009 г. намалява с 3.7 на сто. Основната част от този доход е формиран от работна заплата и пенсии, като техният дял е 82.6 на сто от общия доход за тримесечието. Докато при пенсиите се наблюдава тенденция на увеличение, то при работната заплата се регистрира известно абсолютно намаление.

Разходи на домакинствата също намаляват през четвърто тримесечие на 2010 година. Общият разход на лице от домакинство е 866 лева и в сравнение със същото тримесечие на 2009 г. намалява с 2.1 на сто. Разходите за храна, вода, отопление на жилище и горива имат най-голям дял при формиране на общия разход и представляват 50 процента от всички разходи.

Най-същественото перо в бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те са 316 лева средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на годината и се увеличават с по-малко от 1%. Относителният им дял в общия разход е 36.5 на сто.

Разходите за вода, електроенергия и отопление на жилището за сравняваните тримесечия намаляват от 123 на 117 лева средно на лице от домакинство и техният дял също се понижава с 4.70%.

Разходите за здравеопазване намаляват с 12.80% през четвъртото тримесечие на 2010  г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 43 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5% и се понижава с 0.6 процентни пункта спрямо същото тримесечие на 2009 година.

Разходите за транспорт и съобщения се понижават с 1.1 на сто като абсолютни стойности. Те са 52 лв. средно на лице през четвъртото тримесечие на 2010 г., а относителният им дял е 6 процента и се запазва.

Разходите за алкохолни напитки и цигари през четвъртото тримесечие на 2010 г. възлизат на 38 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия разход е 4.30% и намалява с 0.40%.

Намаляват разходите за облекло и обувки със 7.7 на сто и през четвъртото тримесечие на 2010 г. те са 29 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.4 процентни пункта.

През последното четиримесечие на 2010 година се повишава потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство спрямо същото тримесечие на 2009 година. Увеличава се потреблението на хляб и тестени изделия – с 0.5 кг, прясно мляко – с 0.3 кг, кисело мляко с 0.5  кг, картофи – с 0.8 кг, фасул зрял – 0.3 килограма. В същото време се забелязва известно понижение в потреблението на плодове – с 0.4 кг, месо и месни произведения – с 0.1 килограма.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: