Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Регламентират надомния труд

by Атанас Цветанов on март 21, 2011

Преди дни правителството прие законопроет за допълнение на Кодекса на труда (КТ), с който следва нормативно да се регламентират отношенията между работодателите и надомните работници. Законопроектът е изготвен във връзка с ратифицираната със закон, приет на 14 май 2009 г. от НС, Конвенция № 177 относно надомния труд на Международната организация на труда, 1996 г., която влиза в сила за Република България на 17 юли 2010 г. Конвенцията съдържа изискване национална политика на всяка от държавите доколкото е възможно да защитава равенството между надомните работници и останалите работници, като се отчита специфичният характер на този труд.

В законопроекта са взети предвид договореностите в Националното споразумение за уреждане регулирането на надомния труд, подписано на 24 ноември 2010 г. между представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище.

Със законопроектът се цели нормативно да се уредят специфичните трудови правоотношения между работодателите и надомните работници. По тази причина е предвидено създаването на нов раздел VIIIа „Допълнителни условия за извършване на надомна работа” в глава пета „Възникване и изменение на трудовото правоотношение” на КТ.

Предвидено е в трудов договор да може да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства.

Регламентират се изрично специфичните елементи на трудовия договор за надомна работа, както и задълженията на работодателя и на работника или служителя при изпълнение на надомната работа, за която се е уговорил.

Предвидени са изрични разпоредби, съгласно които работниците или служителите, които извършват надомна работа, сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност, както и периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка, за което уведомяват работодателя.

Предлага се забрана за установяване на ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд от работниците и служителите, изпълняващи надомна работа. Изрично се предвижда, че за неуредените в предложения нов раздел въпроси се прилагат общите разпоредби на Кодекса на труда. В Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда се предлагат допълнения, свързани със законовите определения на понятията „работодател” и „работно място”.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: