Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Законопроект въвежда задължение за водене на счетоводна отчетност на земеделски производители и тютюнопроизводители

by Атанас Цветанов on март 23, 2011

Земеделските производители и тютюнопроизводители да водят счетоводна отчетност. Това е предвидено в законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), внесен в парламента на 22 март 2011 година.

С цел облекчаване счетоводната отчетност е предложено да се даде възможност на физическите лица земеделски производители да съставят годишен финансов отчет, който се състои само от отчет за приходите и разходите и не се публикува, когато лицата не подлежат на задължителен независим финансов одит и размерът на нетните приходи от продажби не надвишават 100 хил. лв. По този начин лицата ще водят максимално облекчена отчетност, позволяваща определянето размера на дължимия данък.

С измененията и допълненията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се цели постигането на по-справедливо данъчно облагане на земеделските производители, предвид социалната значимост на отрасъла, експортната насоченост на някои подотрасли в него, като например тютюнопроизводството и пчеларството, както и привеждането на законовите разпоредби в съответствие с процеса на изготвяне на европейските стратегии в областта на селското стопанство.

Земеделските производители – физически лица подлежат на облагане за техните доходи, като формират данъчна основа след признаване на нормативно посочени разходи в размер на 60 или 40 на сто в зависимост от конкретната дейност (производство на преработена или непреработена селскостопанска продукция) и статута на лицата (регистрирани или нерегистрирани земеделски производители). Този ред на облагане е в сила от 01 януари 2010 г. след отмяната на чл. 13, ал. 3 от ЗДДФЛ, в който се регламентираше освобождаването от облагане на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, включително едноличните търговци, за производството на непреработена растителна и животинска продукция. С предлаганите изменения и допълнения на Закона се създава възможност земеделските производители и тютюнопроизводители да приспадат от доходите си реално извършените от тях разходи. Предложено е новият ред на облагане да се прилага задължително за доходите на физическите лица, регистрирани за целите на ДДС и по избор за доходите на останалите земеделски производители.

С предложения проект на закон за изменение и допълнение на ЗДДФЛ е предложено държавните помощи и субсидии по програми от Европейския фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието за 2009 г, да не се третират през 2010 г. като доход, който подлежи на облагане на регистрираните земеделски производители. Спецификата на схемите, по които се извършва изплащането на субсидиите е такава, че част от отпуснатите средства за 2009 г. се превеждат на лицата от фондовете през следващата – 2010 г. От друга страна съответно с принципа на облагане в ЗДДФЛ доходът се счита за придобит в деня на получаването му, т. е. субсидията се приема за доход, получен през 2010 г. В резултат, се стига до неравностойно третиране на плащанията за 2009 г. – получените през 2009 г. са необлагаеми, а тези, изплатени през 2010 г. облагаеми, което води до несправедливо и некоректно данъчно облагане.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: