Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Данъчно-осигурителен календар – 28.03.2011 – 03.04.2011

by Атанас Цветанов on март 25, 2011

 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през февруари са направени само частични плащания. 31 март 2011
 • Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2010 г. 31 март 2011
 • Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ. 31 март 2011
 • Внасяне на данъците при източника по ЗКПО. 31 март 2011
 • Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Февруари 2011 г. 31 март 2011
 • Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Март 2011 г. задължителни осигурителни вноски. 31 март 2011
 • Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец февруари. 31 март 2011
 • Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Февруари 2011 г. 31 март 2011
 • Кооперациите и образуваните от тях предприятия превеждат 50 на сто от преотстъпения корпоративен данък за 2010 г. в инвестиционните фондове на кооперативните съюзи. 31 март 2011
 • Подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. от организаторите на хазартни игри за данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта. 31 март 2011
 • Внасяне на вноски за здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец Февруари 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание. 31 март 2011
 • Подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби. 31 март 2011
 • Подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. от бюджетните предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа. 31 март 2011
 • Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец. 31 март 2011
 • Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Февруари 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона). 31 март 2011

Leave a Comment

Previous post:

Next post: