Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Осигурени до 40 часа месечно през 2011 година

by Атанас Цветанов on ноември 3, 2010

Осигуряването на работници и служителите, сключили договор за работа в определени дни от месеца (чл.114 КТ) е уредено в чл.4 ал.2 на Кодекс за социално осигуряване (КСО):

Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.

Кое е специфичното в случая?
Независимо от броя договори по това основание, ако наетото лице сумарно е отработило не повече от 40 часа месечно при всички работодатели, следва да внесе осигуровки за фондовете Пенсии и Трудова злополука. В противен случай, лицата попадат под обхвата на чл.4, ал.1 КСО и следва да се осигурят за всички осигурителни случаи, т.е. допълнително за фондовете Общо заболяване и майчинство и Безработица.

В проекто закона за изменение и допълнение на Кодекс за социално осигуряване в сила от 2011 година, в чл. 4, ал.2 са предвидени следните промени:

Работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наети на работа при повече работодатели – при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.

Същественото в случая е, че с промяната законодателят освобождава осигуреното лице от допълнителната осигурителна тежест.
Нека разгледаме следният пример: Лице е сключило 4 договора по основание чл.114 с 4 различни работодателя в месец с 20 работни дни/160 работни часа. В случая ще бъде спазено условието, описано в проекто-закона, а именно лицето да е работило при всеки работодател не повече от 40 часа месечно. Следва, че осигуреното лице дължи вноски само за фондовете Пенсии и Трудова злополука, но ще е отработило сумарно 160 часа, при което ще му бъде признат трудов стаж за целия месец.

Нека разгледаме и случая, в който лице е назначено по трудов договор при един работодател на пълно работно време. Осигуряването при този случай е уредено в чл.4, ал.1 на КСО, а именно вноските са за фондовете Пенсии, Трудова злополука, Общо заболяване и майчинство и Безработица. Привилегиите от това осигуряване са, че за периода ще бъде признат един месец трудов стаж, лицето ще има право на болнични, както и ще може да се получава обезщетение за безработица, в случай на уволнение.

С цел внасяне на по-ниски осигуровки, аз лично бих се отказал от последните 2 привилегии, тъй като и двете в момента са под всякаква критика.

Дали от грижа към осигурените или от недоглеждане, факт е, че това е поредната “вратичка” в закона, която дава възможност за различни тълкувания на нормативните актове в България.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: