Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Указание на Симеон Дянков за определяне и внасяне на авансов данък за доходи от наем

by Атанас Цветанов on април 5, 2011

В сайта на НАП е публикувано Указание на министъра на финансите Симеон Дянков във връзка с определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в сила от 1 януари 2011 година.

Акцентите

I. Ред за определяне, удържане и внасяне на авансовия данък от платеца на доходите
1. Авансовият данък за доходи от наем се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца (наемателя), когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице.
2. Когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят има задължението сам да определя и внася авансовия си данък.

II. Действие на новия механизъм за удържане на авансов данък за доходи от наем в случаите, когато платец на дохода от наем (наемател) е самоосигуряващо се лице
1. Самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия, не удържат и не внасят авансов данък за дохода от наем, когато използват имота за жилищни нужди.
2. Самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия, удържат и внасят авансов данък за дохода от наем, когато използват имота при упражняването на свободната професия (за офис).

III. Ползване на облекчението за лица с 50 и над 50 процента намалена работоспособност при действието на новия механизъм за авансово облагане на доходите от наем
1. Когато платецът на дохода (наемателя) е задължен да удържа и внася авансовия данък, лицето, придобиващо дохода (наемодателя) да удостоверява степен на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗДДФЛ, при определяне дали доходът превишава 7920 лв. и подлежи на облагане с авансов данък, лицето с намалена работоспособност (наемодателя) приспада и внесените за негова сметка здравноосигурителни вноски.

IV. Документиране на доходите от наем при новия механизъм на авансово облагане
От 2011 година с направеното допълнение в чл. 45, ал. 4 се въвежда задължение за предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл.31 (доходи от наем) да издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Това означава, че след промяната (от 01.01.2011 г.) получателите на доходи от наем следва да издават документ, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, само в случаите, когато платец е лице, различно от предприятие или самоосигуряващо се лице, а в останалите случаи на тях ще им бъде издаван документ (сметка за изплатени суми и служебна бележка).

Сметка за изплатени суми и служебни бележки се издават и при следните специфични случаи:

  • плащане на доходите от наем по платежна сметка от търговски дружества-наематели;
  • при придобиващо дохода лице с намалена работоспособност над 50 на сто (когато авансовият данък следва да се удържа след като дохода на наемодателя превиши сумата 7920 лв.), включително за платените доходи преди достигане сумата от 7920 лв.
  • отдаването под наем на общи (за етажната собственост) помещения, независимо от броя на собствениците- физически лица. Общите правила на закона за определяне, удържане и внасяне на данъка, описани по-горе, са приложими и по отношение доходите от наем на собствениците в хипотезата на етажна собственост, управлявана от общо събрание.
  • при издаден данъчен документ по Закона за данък върху добавената стойност от наемодател физическо лице, регистрирано за целите на ДДС.

V. Обобщение и примери
1. Изменението на ЗДДФЛ не променя задължението за внасяне на авансов данък или неговия размер. Променен е само редът за неговото определяне и внасяне.

2. Примери

Пример 1: Самоосигуряващо се лице – наемател на 15-ти февруари 2011 година плаща наем за месец февруари за помещение, използвано за офис, на друго самоосигуряващо се лице – наемодател в размер на 1000 лв. Съгласно правилата на чл.44, ал.4 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2011 г., наемателят трябва да изчисли и удържи авансовия данък, който е в размер на 10 на сто от облагаемия доход. Облагаемият доход от наем се определя след приспадане на 10% разходи за дейността (чл.31 от закона), т.е. за конкретния пример се изчислява в размер на 900 лв. Определеният от тази сума данък е 90 лв. (900 лв. облагаем доход х 10% данъчна ставка). Следователно, самоосигуряващото се лице – платец на дохода от наем ще изплати на другото самоосигуряващо се лице – наемодател 910 лв. като удържи от общата стойност на договорения наем (1000 лв.) 90 лв. данък. Обръщаме внимание, че за доходите от наем обстоятелството, че лицето, придобиващо дохода е самоосигуряващо се не от значение при авансовото облагане на дохода. За изплатения доход и удържания данък платецът издава сметка за изплатени суми и служебна бележка, която предоставя на получателя на дохода. Срокът за внасяне на данъка е до 10-ти март 2011 година (до 10-то число на месеца, следващ месеца през който данъкът е удържан). Данъкът се внася по сметка на компетентната ТД на НАП на наемателя (платеца на дохода). В платежното нареждане за превод на данъка следва да се посочи месеца, през който е възникнало задължението за определяне и удържане на данъка, а не периода за който се дължи този наем. В конкретния пример тези периоди съвпадат и следва да се посочи 01.02.2011 – 28.02.2011. Ако обаче на 15-ти февруари се плаща наем за периода 01.01.2011 – 31.03.2011, то в платежното нареждане отново следва да се посочи 01.02.2011 – 28.02.2011, а не тримесечието, за което се дължи наема. Подробна информация относно начина на попълване на платежното нареждане се съдържа на интернет страницата на НАП в раздел „Услуги”, „Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем“.

Пример 2: Физическо лице – наемател на 15-ти февруари 2011 година плаща наем за месец февруари за помещение на друго физическо лице – наемодател в размер на 1000 лв. Наемателят не е предприятие или самоосигуряващо се лице. Следователно, лицето, придобило дохода (наемодателят) следва само да определи и внесе авансовия данък. Наемателят плаща 1000 лева, при което наемодателят му издава документ по чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ (документ с реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството). Авансовият данък за дохода в размер 90 лв. (ако лицето не дължи здравноосигурителни вноски във връзка с получения наем) трябва да се внесе до 15-ти април 2011 година (до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода) по сметка на ТД на НАП на наемодателя.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: