Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Статистиката стартира наблюдение „Структурата на заплатите 2010”

by Атанас Цветанов on април 9, 2011

През този месец НСИ стартира провеждането на наблюдение „Структура на заплатите 2010”. Изследването обхваща извадка от фирми, организации и техните поделения, регистрирани на територията на Република България. Териториалните статистически бюра на института ще изпращат индивидуални уведомителни писма на попадналите в извадката отчетни единици.

Наблюдаваните фирми следва да подават данни за структурата на заплатите чрез попълване на статистическа карта, като информацията може да се представи в електронен формат или на хартиен носител.

Файловете за представяне на данните в електронен формат, както и указанията за използването им са публикувани на страницата на НСИ в подменю „За респондентите”, „Структура на заплатите 2010”, както и в позиция „Формуляри”.

За България това е третото от серията наблюдения, провеждащи се през четири годишни интервали, съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския Съвет. Целта е да се осигурят прецизни и хармонизирани данни за заплатите на наетите лица в страните – членки на Европейския съюз, които да послужат за формиране на адекватни политики в областта на пазара на труда и задоволяване на потребностите на изследователите в тази област.

Статистиката на структурата на заплатите е богат източник на информация за часовата, месечната и годишната заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение. Резултатите от изследването за 2010 година ще бъдат представени в специализирана публикация, подобно на тези с данни от предходните изследвания за 2002 и 2006 година.

При проявен интерес от страна на фирмите, попаднали в извадката, същите ще получат безплатно обобщени стандартни резултати от наблюдението, които могат да им бъдат полезен източник за тяхната политика по наемане и заплащане на персонала.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: