Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Извършващите надомна работа не полагат извънреден труд

by Атанас Цветанов on април 28, 2011

За работниците и служителите, изпълняващи надомна работа, не може да се установява ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд. Това гласи промяна в Кодекс на труда (КТ), обнародвана в Държавен вестник брой 33 от 26 април 2011 година.

Наетите да извършват надомна работа сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност. Лицата имат право и сами да определят периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка. Във връзка с тези обстоятелства следва писмено да уведомят работодателя в 7 дневен срок от сключването на трудовия договор.

С промяната в КТ на работодателя е вменено задължение да води документация за всеки работник или служител, който извършва надомна работа. При поискване работодателя следва да предостави документацията на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“. Лицето, наето на договор за надомна работа е длъжно да осигурява достъп на работодателя и контролните органи до помещението, където е работното място, за проверка.

Работникът или служителят, извършващ надомна работа се ползва със всички права и задължения, както работещите в предприятието. Задължение на работодателя е на наетите по този договор да осигури условия за изпълнение на работата, равностойно заплащане, здравословни и безопасни условия на труд, квалификация, преквалификация и обучение, социално и здравно осигуряване.

Към допълнителните разпоредби на КТ е разяснено и понятието “работно място” при извършване на надомна работа. Това е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 април 2011 година и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: