Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Фирмите информират НАП за изплатени доходи на физически лица до 2 май

by Атанас Цветанов on април 30, 2011

Обновена на 30.04.2011/ 20:00ч.

Фирмите, изплатили доходи на физически лица през 2010 година, различни от тези по трудови правоотношения, са длъжни да декларират пред НАП данни за изплатени суми в срок до 2 май 2011 година (чл. 73, ал. 1 и 4 ЗДДФЛ). Така, ако физическо лице е получило пари по граждански договор, но не ги е декларирало пред данъчните, рискува да му бъде назначена данъчна ревизия или проверка.

В справката платците на доходи обявяват лицата, на които са изплатили суми по граждански договори, суми за наеми, суми за рента и аренда за ползване на земеделска земя, суми от доброволно пенсионно и здравно осигуряване и др. В справката не се включват само:

  • Изплатените доходи от трудови правоотношения;
  • Доходите от задължително социално осигуряване;
  • Доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, които се облагат с окончателен данък и подлежат на деклариране от платеца на дохода.

За непредставяне на данните, както и за посочване на неверни или непълни данни, санкциите са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко недекларирано физическо лице, на което са изплатени доходи различни от изброените по-горе.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: