Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Оценяват условията за живот

by Атанас Цветанов on май 3, 2011

През месец май Националният статистически институт стартира провеждането на наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот 2011”. В периода от май до юли 2011 година избрани домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, на структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Изследването се провежда върху четиригодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7000 домакинства, разпределени във всички области на страната. Извадката се състои от четири ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. Този ротационен модел на извадка осигурява два типа данни:
• Моментни (данни от текущата година на наблюдение);
• Лонгитудинални (данни за домакинствата, участвали поне две последователни години).

В методологията на изследването са включени следните тематични области:
• Основни демографски и социални характеристики на домакинствата и техните членове: размер на домакинството, форма на собственост на жилището, възраст, пол, образование, семейно положение, икономически статус и други данни за членовете на домакинството.
• Монетарни (парични) показатели за доходите и социалното разслоение на населението: общ доход и структура на доходите по източници (от работна заплата, от социални трансфери и други).
• Немонетарни (непарични) показатели за условията на живот: основни данни за жилището (тип и обзаведеност на жилището); проблеми, свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване.
• Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години (статус в заетостта, сигурност на работното място, продължителност на безработицата и други).
• Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите. Изследването е база за пресмятане на структурните показатели за сравнителен анализ на ниво Европейски съюз за разпределението на доходите и проявлението на бедността и социалната изолация. Резултатите се използват при съставяне на Годишен доклад за напредъка на България по социално включване, както и при определяне на националната цел за намаляване на бедността в изпълнение на Стратегия „Европа 2020”.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: