Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Доходите над 2000 лева да се облагат с допълнителен данък

by Атанас Цветанов on ноември 11, 2010

Предложението е на КТ „Подкрепа“, като логиката е, че за всички доходи до максималния осигурителен доход от 2000 лева се дължат осигуровки и данъци, а над тази сума осигуровката запазва размера си, независимо от размера на дохода.

Тук е мястото да изясним смисълът на понятията данък и осигуровки.
Данъкът е невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане, наложено едностранно и по общ ред от държавата. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) данъкът е определен като процентна част от дохода с намалени задължителни осигуровки и данъчни облекчения. Следователно с нарастването на дохода, нараства и данъка върху него.

Осигуровките, от своя страна, са определени в Кодекс за социално осигуряване. Още в началото на нормативният документ се изяснява смисълът и обхвата на осигуряването. В общият случай всяко осигурено лице внася осигурителни вноски с цел получаване на обезщетение при възникване на съответно събитие – временна неработоспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост, смърт. В този случай е очевидна насрещната облага – получаване на обезщетение. Изчисляването на обезщетенията е базирано върху осигурителния доход. Ежегодно със закон за бюджета на държавното обществено осигуряване се установява максимален размер на осигурителния доход. Следователно с нарастване на дохода над 2000 лв., сумите на обезщетенията няма да нарастват.

Предложението за допълнителен данък за суми над 2000 лв. напомня за годините до 2007, в които данъка се изчисляваше по скала. Положителният момент при изчисляването на данъка по тази схема беше, че имаше необлагаем минимум, от който се възползваха много на брой ниско платени работници и служители. При преминаване към “плосък данък” отпадна този необлагаем минимум, като с промяната се целеше да да се стимулират високо платените служители, на които реално се намали данъчната тежест. С въвеждане на промяната ще останат само негативите за данъчно задължените лица – липса на необлагаем минимум и увеличаване на данъчното бреме за лица с доходи над 2000 лв. Очевидно е, че предложението на КТ „Подкрепа“ не обслужва интересите на работници и служители и се разминава с целите на самата конфедерация – защита на основните социални и трудови права.

Ето и коментарът на Димитър Манолов, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“:
„Ако е вярна тезата, с която аз лично не съм съгласен, че трябва да се изземва от всички доходи еднакво и ако си направим обикновената сметка, че има едни доходи, от които нататък не се плаща осигурителни вноски, излиза, че за хората, които получават доходи до размера на максималните осигурителни вноски вземането е едно, а за тези, които са над това ниво, изземването е съвсем различно и то намалява колкото повече се увеличават доходите. В този смисъл, според нас, следва да се въведе някакъв механизъм на изземване. Той определено трябва да е данъчен, но според нас категорично трябва да се въведе едно такова изземване на доход над максимално осигурителен по данъчен ред“.

{ 1 comment… read it below or add one }

Никола Димитров декември 17, 2010 в 13:58

Категорично не съм съгласен с коментара на Димитър Манолов.

Като вицепрезидент на профсъюз, г-н Манолов би следвало да е съгласен, че всички блага в живота произтичат от труда, а рамера на дохода е пропорционален на количеството и качеството на положения в полза на обществото (и разбира се преди всичко в своя полза) труд. Така е по презумпция. За случаите когато презумпцията не се спазва, държавата разполага с други механизми да се бори с това.

Не съм съгласен и с тезата по-горе, че данъка е безвъзмездно плащане. Срещу данъците които плащаме, ние всички настояваме да получим всичко това което се върши в държавата с бюджетни средства. И тук, както и при осигуровките, на практика е валиден солидарния принцип (за да не кажа комунистическия): плащаме различно, а получаваме еднакво. И за това, че всички получаваме доста малко не са виновни тези, които плащат много а точно обратното.

От тук нататък трябва само да си зададем въпроса: къде е държавния интерес (а заедно с него и интереса на всеки от нас)? Да се поощряват тези които могат малко (и съответно получават малко) да се квалифицират и да работят повече (за да получават повече), или да се изземва (експроприира) още повече от тези, които и сега плащат многократно повече (ясно е че този с доход 200 лева плаща в хазната 20 лева, а този с доход 2000 лева плаща 200 лева).

На всички е ясно, че квалифицираните кадри в България (тези които могат много и получават много) са крайно недостатъчни. Ако се приеме предложението на г-н Манолов ще се постигнат два ефекта:
1. Ще подкрепим тези, които не учат, когато е време за учене, и не работят (просто не могат и не искат) ефективно, когато е време за работа. Ще подкрепим мързеливите, които мислят, че винаги някой им е длъжен (родителите, учителете, комшията, колегата, работодателя, държавата) и виновен за това, че получават малко (или нищо, в крайния случай) и никога не търсят вината в себе си.
2. Ще стимулираме тези които искат и могат да работят да емигрират, за да получават още повече, но тогава е ясно, че те ще пълнят бюджета на друга държава, а не на България. Или, в другия вариант, ще насочат част от активността си в сивия сектор, за да не изпъкват толкова и да не дразнят с моженето си г-н Манолов и такива като него.

Моето мнение е, че ако има някакъв икономически разум в държавната политика, плоският данък доход трябва да остане. Има много други очевидни способи да се попълва допълнително държавния бюджет. Ето два от тях:
1. Крайно време е държавните служители да започнат да плащат своята част от осигуровките. Така ще се намали бюджетното финансиране на НОИ.
2. Крайно време е профсъюзите (а защо не и партиите) да се издържат само от членски внос. Така ще стане ясно дали те извършват общественно полезен труд. Ако е така, и ако успеят да убедят хората, че това е така, ще съществуват. Сегашната ситуация е неморална, защото силово се заставят много хора да плащат за “услуга” от която нямат нужда.

17.12.2010 Никола Димитров

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: