Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Двойно е спаднала финансовата тежест на администрацията на НЗОК

by Атанас Цветанов on юли 17, 2011

Преди години работих във фармацевтично предприятие и често имах вземане-даване със здравната каса. По това време разходите за управление на касата бяха около 5% от всички приходи и бяха едни от най-високите в Европа.

Осем години по-късно реших да проверя има ли промяна във финансовата тежест на администрацията на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и положителна ли е тя. За анализ си послужих с официални данни от Закон за бюджета на НЗОК за последните няколко години:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 11632 12628 13442 17810 19960 21665 21666 21665
Други възнаграждения и плащания за персонала 572 851 889 1144 1076 1076 1076 1076
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 3786 3727 3006 4346 4300 4139 3999 3999
Издръжка на админ. дейности 12757 12082 12082 11251 21172 20611 20611 22111
Общо разходи за дейността на НЗОК 28747 29288 29419 34551 46508 47491 47352 48851
Общо приходи в бюджета на НЗОК 795280 961080 1061805 1212316 1686117 2472943 2572211 2633730
Разходи в % от приходите на НЗОК 3.61 3.05 2.77 2.85 2.76 1.92 1.84 1.85

През годините се наблюдава плавно увеличение на разходите за заплати и други възнаграждения на персонала, като в края на наблюдавания период те са двойно повече. През годините обаче почти не се наблюдава промяна в разходите за осигурителни вноски. За сметка на тях разходите за издръжка на административните дейности се увеличава двукратно.

Въпреки посочените увеличения на повечето от разходите, в процентно отношение през годините, те се движат в обратна пропорционалност. Докато през 2004 година разходите, които са направили НЗОК за управление, са били 3.61 на сто от общите приходи, то през тази година в бюджета на здравната каса са заложени два пъти по-малък процент за разходи.

Посочените данни показват положително развитие при управлението на средствата в НЗОК. Като критика обаче бих отравил премахването на детайлността, с която описваха разходите по пера в Закон за бюджета на НЗОК. За последно в бюджета за 2002 година бяха посочени детайлни данни за разходите:

1.4. Издръжка 12590
1.4.1. Командировки 900
1.4.2. Материали, горива и енергия 2950
1.4.3. Външни услуги 5680
1.4.4. Текущ ремонт 100
1.4.5. Учебни разходи 200
1.4.6. Други разходи 339
1.4.7. Данъци и такси 575
1.4.8. Разходи за банково обслужване и други финансови услуги, в т.ч. разходи за извършена финансова услуга от Националния осигурителен институт 1846

С връщането на детайлните данни за разходите няма да се увеличи обема на закона, а само ще се постигне прозрачност при управлението на парите, както и ще се увеличи доверието към законодателя.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: