Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Лични осигуровки и данъци дължат само членовете на ЦИК

by Атанас Цветанов on юли 20, 2011

Във връзка с предстоящите избори и приемането на Изборния кодекс (ИК), НАП публикува на официалната си страница становище относно задължителните осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии.

Съгласно чл. 14 от ИК за произвеждане на изборите се назначават:

  1. Централна избирателна комисия (ЦИК) – за цялата страна при произвеждане на всички видове избори, включително и за гласуването извън страната при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
  2. районни избирателни комисии (РИК) – за всеки многомандатен изборен район при произвеждане на избори за народни представители, както и за всеки район според районирането на територията на страната при последните избори за народни представители при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
  3. общински избирателни комисии (ОИК) – за всяка община при произвеждане на избори за общински съветници и кметове;
  4. секционни избирателни комисии (СИК) – за всяка избирателна секция при всички видове избори, включително подвижни секционни избирателни комисии при гласуване с подвижни избирателни урни.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ИК членовете на избирателните комисии получават възнаграждение за работата си в съответната комисия. В алинея 3 от същия член е уточнено, че осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет. За времето, необходимо за работата им в съответната комисия, членовете на избирателните комисии се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност.

I. Вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО)

Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Това е регламентирано в чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО.

Осигурителните вноски за тези рискове се внасят от осигурителите в размерите, определени за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица”.

Осигурителния доход върху който се дължат вноски за ДОО за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности е определен в чл. 6, ал. 3 от КСО. За членовете на избирателни комисии, които получават доходи от дейности и на други основания по чл. 4 от КСО, осигурителните вноски за ДОО се внасят върху сбора от осигурителните им доходи по реда, предвиден в чл. 6, ал. 10 от кодекса, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. При получаване на възнаграждение за работата си в съответната комисия членовете на избирателни комисии, които получават доходи от дейности и на други основания по чл. 4 от КСО (трудови, служебни или без трудови правоотношения) декларират сумата, върху която са направени осигурителни вноски по всеки от договорите (основание чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).

Осигурителните вноски за ДОО за членовете на ЦИК се разпределят между осигурителя и осигуреното лице по общия ред, предвиден в КСО (чл. 6, ал. 3, т. 7 – 9 и ал. 6 от кодекса), а за членове на останалите изборателни комисии (РИК, ОИК и СИК) са за сметка на републиканския бюджет във връзка със специалната разпоредба на чл. 18, ал. 3 от ИК.

II. Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд

Тъй като са осигурени при условията и по реда на част първа от КСО, членовете на избирателни комисии, родени след 31 декември 1959 г., задължително се осигуряват за ДЗПО в универсален пенсионен фонд, регламентирано с чл. 127, ал. 1 от КСО.

Размерът на осигурителните вноски е 5 на сто и е определен с чл. 157, ал. 1, т. 1, б. „в” от КСО. Осигурителните вноски за ДЗПО за членовете на избирателни комисии се внасят от осигурителите върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за ДОО (основание чл. 157, ал. 6 от КСО).

Осигурителните вноски за ДЗПО за членовете на ЦИК се разпределят между осигурителя и осигуреното лице по общия ред, предвиден в КСО – 2,8 на сто за сметка на осигурителя и 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице (чл. 157, ал. 3, т. 1 и т. 2 от КСО), а за членове на останалите изборателни комисии (РИК, ОИК и СИК) са за сметка на републиканския бюджет във връзка със специалната разпоредба на чл. 18, ал. 3 от ИК.

III. Вноски за здравно осигуряване

Кръгът на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Лицата, които подлежат на задължително здравно осигуряване в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България и др. Съгласно чл. 16, ал. 1 – ал. 3 от ИК, едно от задължителните условия за назначаване като член на избирателна комисия е притежаване на българско гражданство.

Здравноосигурителната вноска за задължително осигурените в НЗОК членове на избирателни комисии се определя върху дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване (основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО) и се внася от осигуряващите в размерът, определен със Закона за бюджета на НЗОК – 8 на сто за 2011 г.

Здравноосигурителните вноски за членовете на ЦИК се разпределят между осигуряващия и осигуреното лице по общия ред, предвиден в ЗЗО – в съотношение 60:40 (чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО), а за членове на останалите изборателни комисии (РИК, ОИК и СИК) са за сметка на републиканския бюджет във връзка със специалната разпоредба на чл. 18, ал. 3 от ИК.

IV. Подаване на данни за осигурените лица – декларация образец 1

С Държавен вестник бр.55 от 19 Юли 2011г. е обнародвана промяна в Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г.).

Във връзка с приемането на Изборния кодекс и подаването на данни за членовете на избирателни комисии са направени промени в Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” за членовете на избирателни комисии се подава от осигурителя с попълнен в т. 12 код за вид осигурен 71. В тази връзка в т. 12 „Вид осигурен” е променен текста на код 71 по следния начин – “за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс”.

Според разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от ИК възнагражденията на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

При подаване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” за членовете на ЦИК се попълва полето на т. 31 „Начислен месечен облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ”. В тази връзка в т. 31, изречение последно, към лицата с вид осигурен, за които се попълва тази точка е добавен код за вид осигурен 71, а към забележките към т. 31 е добавена нова т. 3 съгласно която полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.

{ 6 comments… read them below or add one }

Ана Димитрова август 30, 2011 в 22:46

Здравейте,
не ми стана ясно следното:
в майчинство съм и съм член на ОИК. Трябва ли да прекратя майчинството или не? Ако не е необходимо това – трябва ли да представям някъде (в ЦИК/в НОИ/в службата и пр.) някакви (и какви) документи? Кой и как ще плаща осигуровките ми (да не се платят два пъти и туй да бъде проблем за някоя институция)? Никой не успя да ми даде отговор на въпросите до сега – нито от НОИ, нито юристите от службата, нито други заинтересовани (и не до там) лица. Моля Ви за разяснение!

Отговор

Атанас Цветанов септември 2, 2011 в 20:42

В края на юли публикувах една статия, в която акцентът беше върху правото на майчинство при втори трудов договор.

В чл. 46, ал. 3 от Кодекс за социално осигуряване е разпоредено, че “паричното обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи”

Акцентът е върху думите “за които са издадени актове от здравните органи”. Т.е. на принципа “което не е забранено, значи е позволено” следваше, че след 135 ден, ако майка сключи нов трудов или служебен договор, за който се дължат осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство, следва че няма да и се прекъсне майчинството по първия договор.

В статията съм приложил отговор от НОИ, в който точно и ясно са потвърдили тезата ми, а именно “Когато … лицето е осигурено само на едно основание, по което ползва отпуск за бременност и раждане с право на парично обезщетение, започне да упражнява трудова дейност, като осигурено за общо заболяване и майчинство по друго (други) правоотношение, то има право да получава обезщетението (само за времето след 135 ден) в пълен размер”.

Относно осигурителните вноски – написано е по-горе в статията и се дължат от държавата:
“Съгласно чл. 18, ал. 1 от ИК членовете на избирателните комисии получават възнаграждение за работата си в съответната комисия. В алинея 3 от същия член е уточнено, че осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет”.

В резюме:
- имате право да работите;
- водите се като лице, упражняващо трудова дейност на изборна длъжност;
- осигуровките като член на ОИК се дължат и внасят от републиканския бюджет;
- майчинството Ви по първото правоотношение ще си го получавате в пълен размер.

Едва ли юристите биха могли да ви дадат отговор на такъв въпрос. В НОИ обаче трябваше се светнат – това е изцяло в тяхната компетенция …

Отговор

ani ноември 2, 2011 в 15:21

бях на борсата и получавах парично обещетение и всъщото време започнах работа като член на ОИК и обещетението ми бе спряно ,дори бях санкционирана. някой можели да ми каже това правилно ли е и защо не бяхме уведомени в началото.

Отговор

ani ноември 2, 2011 в 15:25

бях на борсата и получавах парично обезщетение и в същото време започнах работа като член на ОИК и обезщетението ми бе спряно ,дори бях санкционирана. някой можели да ми каже това правилно ли е и защо не бяхме уведомени в началото.

Отговор

Маги януари 6, 2012 в 10:40

Бях член в СИК, получих служебна бележка за доход, въпросът ми е относно ГДД – приложение 1 /доходи от трудови договори/ ли трябва да попълня?

Отговор

Атанас Цветанов януари 15, 2012 в 12:25

Според мен – да. Осигурена сте и за фонд Общо заболяване и майчинство, а това е характерно само за трудови договори. Основанието за осигуряване е по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО. А алинея 1 регламентира осигуряването по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения.

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: