Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Плащаме данъци и осигуровки с над 80% повече от предходната година

by Атанас Цветанов on август 31, 2011

Структура на общия доход на домакинство Q2 2010/2011 година

През последната година разходите за данъци и осигурителни вноски средно на едно лице от домакинството са се увеличили с над 80 на сто. Това показват данни от изследване на статистическия институт за доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2011 година.

И макар днес статистиката да отчита повишение на общият среден доход на лице от домакинство, то през второто тримесечие на 2011 година джобът на българина все повече изтънява.

Ръстът на разходите значително изпреварва нарастването на доходите. Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2011 година е 940 лева и се увеличава с 3.8 на сто спрямо същото тримесечие на 2010 година. В същото време общият разход на лице от домакинство за същият период се увеличава с 8.2 на сто и достига размер от 870 лева.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, като средният й размер през второто тримесечие, е с 8.4 на сто повече спрямо същото тримесечие през миналата година. Същевременно относителният дял на работната заплата в общия доход нараства от 50.3 на 52.5 на сто, или с 2.2 процентни пункта. Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са пенсиите. Относителният им дял в общия доход намалява с 1.3 процента и е около 30 на сто от него.

Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. За периода те се повишават с 8.3 на сто, като достигат 32 лева средно на лице от домакинството, а относителният им дял се повишава незначително с 0.1 на сто и представлява 3.3% от общия доход.

Храната е най-същественият разход на българина. Данните на статистиката показват, че при запазено потребление от семейния бюджет излизат повече средства. Като абсолютни стойности разходите за храна се увеличават с 1.9 на сто и през второто тримесечие на 2011 година са 316 лева.

Сериозно увеличение се наблюдава и в разходите за здравеопазване. Средно едно лице от домакинство харчи за лекарства и здравни услуги по 51 лева или с 11.5 на сто повече от лятото на 2010.

В унисон с лошите данни за увеличаващи се разходи на домакинствата, днес европейският статистически институт Евростат изнесе данни за нивата на безработица. Според тях безработицата в България продължава да нараства. В сравнение с преди една година безработицата в страната е нарастнала с 1.5 на сто, като през юли 2011 година достига нива от 11.5 на сто. Статистиката ни отрежда второ място сред 11-те държави членки на ЕС с увеличени нива на безработицата.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: