Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Намаляват таксите, събирани от пенсионноосигурителните дружества

by Атанас Цветанов on септември 11, 2011

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО) беше обсъден и приет на първо четене на заседание на Комисия за финансов надзор (КФН) в петък.

В глава 18 на КСО са регламентирани всички такси и удръжки, които пенсионноосигурителните дружества събират от натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица. Настоящата нормативната уредба определя следните такси и удръжки:
1. до 5 на сто от всяка осигурителна вноска – по начин, ред и в размери, установени в правилника за организацията и дейността на съответния пенсионен фонд;
2. инвестиционна такса в размер до 1 на сто годишно върху стойността на нетните активи;
3. допълнителна такса в размер до 20 лева при всяко прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един фонд към друг, като таксата се заплаща от осигуреното лице.

С промените в КСО се предвиждат редуциране на тези такси и удръжки, тъй като те влияят съществено върху натрупванията в индивидуалните партиди на осигурените лица в задължителните пенсионни фондове.

Според направените от КФН разчети, отчисляваната инвестиционна такса в размер на 1 на сто годишно от нетните активи на задължителните пенсионни фондове ще редуцира натрупаните средства по партидите на лицата с около 15 %, а таксата от всяка вноска – с 5 %, или партидата ще намалее с 20 % от събираните такси и удръжки, което ще се отрази и върху размера на бъдещите пенсии на лицата, осигурени във втория стълб на пенсионната ни система. В тази връзка в проекта се предлага тяхното постепенно намаляване, без да се засяга финансовата стабилност на пенсионноосигурителните дружества.

Предвижданото намаление на инвестиционната такса е:
- за 2011 г. – до 1 % годишно;
- за 2012 г. – до 0,9 % годишно;
- за 2013 г. – до 0,8 % годишно;
- за 2014 г. – до 0,7 % годишно;
- за 2015 г. – до 0,6 % годишно;
- от 2016 г. – до 0,5 % годишно.

Поради увеличаването на осигурителната вноска за универсалните фондове от 2017 г., се предлага стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка вноска:
- до 2017 г. – 5 %;
- за 2017 г. – 4 %;
- за 2018 г. – 3 %;
- от 2019 г. – 2.5 %.

Предвижда се отпадане на таксата от 20 лева за прехвърляне от един в друг съответен пенсионен фонд, която в момента се удържа от индивидуалните партиди на лицата, както и на някои допълнителни такси, събирани от лицата при осигуряването им в доброволните пенсионни фондове.

Пенсионните дружества ще трябва да информират осигурените лица, че съществува инвестиционен риск при управление на средствата в пенсионните фондове. Дава се възможност пенсионните дружества да инвестират в по-широк кръг финансови инструменти.

Във връзка с проекта, КФН започва консултации със заинтересованите страни – работодатели, синдикати и браншови асоциации.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: