Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Безработните към края на годината няма да подават годишна данъчна декларация

by Атанас Цветанов on октомври 14, 2011

Министерство на финансите

Министерство на финансите

Лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения и не дължат допълнително данък или няма да ползват данъчни облекчения, се освобождават от задължение да подават годишна данъчна декларация. Това гласи проект на закон за изменение на Закон за данъците върху доходите на физическите лица, който трябва да влезе в сила от 1 януари 2012 година.

Променени са случаите, в които работодателят е задължен да издава служебна бележка за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък (по чл. 45 от ЗДДФЛ). Когато трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината, новият проектозакон регламента едномесечен срок за издаване на служебна бележка, но не по-късно от 31 декември на данъчната година. Работодателят издава служебна бележка в срок до 10 януари на следващата година, когато доходът е от правоотношение със съдружници, полагащи личен труд в дружествата (§ 1, т. 26, буква „и” от ЗДДФЛ) или не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година. Последното се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя. Когато годишното изравняване на данъка не е направено до 31 януари на следващата година, работодателят има задължение да издаде служебна бележка в срок до 5 февруари.

Друг нов момент от законопроекта е въвеждането на правилото за закръгляване на годишният данък към всеки пълен лев. Подобна практика успешно се прилагаше по отношение на данъчната основа и дължимия данък до 2006 година, когато в сила беше отменения ЗОДФЛ. Целта е да се намалят разходите на данъкоплатците и приходната администрация за обслужване на минимални суми за внасяне или възстановяване.

С промените се въвежда и ограничение за ползване на данъчно облекчение при по-ранно деклариране на доходите или при подаване на декларацията по електронен път. Досега беше достатъчно данъчната декларация да се подаде до 10 февруари на  следващата  година или да се пусне по интернет, като в тези случаи се ползваше 5% отстъпка от дължимия данък. С промените се добавя изискването, данъкът не само да бъде деклариран, но и платен до 30 април, за да се ползва отстъпката.

Съществена промяна в закона е въвеждане на изискване за задължително деклариране на печалбите от хазартни игри и доходи от разпореждане с финансови инструменти в годишен размер над 5 000 лв. Тези доходи са необлагаеми, но въвеждането на задължение за тяхното деклариране е мярка, насочена към ограничаване злоупотребите с доходи от хазартна дейност или сделки с финансови инструменти с цел отклонение от данъчно облагане, чрез неоснователното използване на този вид необлагаеми доходи като аргумент за доказване на имуществено състояние.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: