Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Осигуровки 2012. Акценти от Закон за бюджета на ДОО за 2012 г. и Кодекс за социално осигуряване.

by Атанас Цветанов on декември 13, 2011

Излезе проект на Закон за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2012 година. От пръв поглед се вижда, че това е бюджет на статуквото. С изключение на отстранените технически грешки, сериозни промени не се наблюдават.

Отстранена е грешка в таблицата с минималните размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемият им доход. В бюджета на ДОО за 2011 година бяха заложени следните осигурителни прагове:
- до 5400 лв. – 420 лв.;
- от 5401 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
- от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
- над 7500 лв. – 550 лв.;

Получаваха се гранични стойности, които таблицата с осигурителни прагове не покриваше. Така например не беше ясно самоосигуряващо се лице с облагаем доход от 5400.50 лева, в коя графа следва да попадне.

В бюджета за 2012 година, тази неточност е отстранена, като праговете остават на същите нива:
- до 5400 лв. – 420 лв.;
- от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
- от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
- над 7500 лв. – 550 лв.;

Без промяна остават следните параметри и през 2012 година:

1. Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв;
2. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и започналите дейност през 2011 и 2012 г. – 420 лв.
3. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
4. Размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване – 240 лв;
5. За 2012 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.
6. Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 136.08 лв.
7. Дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 7.20 лв.

Минимални осигурителни доходи (МОД)

През 2012 година минималните осигурителни доходи в различните икономически дейности и групи професии средно се увеличават с 5.6%. В 72 от тях сумите се увеличават, а в шест се запазват на сегашните нива. Това са производство на хлебни и тестени изделия; производство на напитки; събиране, пречистване и доставяне на води; строителство на сгради и на съоръжения; строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти; ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи.

Анализ на данните показва по-големи увеличения в някои от икономическите дейности. Така например средното увеличение на минималните осигурителни доходи в пчеларството е 23.5%. През 2012 година хотелиерите, ресторантьорите, както и туроператорите ще трябва да осигуряват служителите си на нива с 12% по-високи от предходната година. Същото е увеличението и за растениевъди и животновъди.

Наблюдава се специално отношение за три от икономическите дейности, където увеличението ще е средно с 2%. Това са икономическите дейности производство на мляко и млечни продукти, производство на пиво и малц и производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води. Не е ясно защо намалението при тях е по-ниско, предвид факта, че рекламите по медиите са запълнени основно с продукти от тези браншове.

По квалификационни групи професии също се набюдават няколко драстични увеличения на МОД. Така например увеличението за квалифицираните работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство е 54% за икономическа дейност с пореден номер 3 (Отглеждане на други животни (пчеларство)) и 35% за икономическа дейност с пореден номер 14 (Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти).

Единственото намаление в размер на 10%, което се наблюдава в Приложение 1, е в същата квалификационна група професии, но в икономическите дейности по преработка и консервиране на плодове и зеленчуци.

Минимална работна заплата

Минималната работна заплата (МРЗ), която от 1 септември 2011 г. беше увеличена на 270 лева (с Постановление на Министерски съвет № 180/30.06.2011 г.), остава в сила до 30 април 2012 година. С друго Постановление на Министерски съвет № 300/10.11.2011 г., МРЗ се увеличава с още 20 лева и от 1 май 2012 г. размерът и ще е 290 лева.

Промени и допълнения в Кодекс за социално осигуряване

Промените основно са две. Първата е свързана с удължаване на срока, който урежда изплащането на възнаграждения от осигурителите за първите три работни дни от временната неработоспособност, до 31 декември 2012 г. Това е записано в § 22о от Преходните и заключителни разпоредби на КСО. Втората промяна е свързана с отговорността за нарушения на разпоредбите свързани с държавното обществено осигуряване. В тази връзка в чл. 349, ал. 1 от КСО се добавя текст, с който на осигурителите – юридически лица и еднолични търговци, ще се налага и имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за всеки отделен случай при нарушаване на разпоредбите на част първа от КСО.

{ 15 comments… read them below or add one }

rvardeva март 1, 2012 в 12:32

Бихте ли ми казали, в кой ред и код по КИД попада длъжността “бръснар”?

Значи, до миналата година беше на ред 73, “Други персонални услуги”, код по КИД 9602 и като “Персонал, зает с услуга за населението” в група 5, имаше МОД 307,00 лв.

За 2012 година, като гледам горната таблица, няма изменение, НО справката с програмата за Декларация обр.1 ми дава “ГРЕШКА” в мод ?!?!?!

Отговор

Камелия Илчева март 4, 2012 в 18:50

Група 96 е на ред 78, МОД за 5-та група е 307лв., както казвате.
Да не би в конкретния месец да имате болничен?

Отговор

rvardeva март 12, 2012 в 03:14

Ами ПОГЛЕДНЕТЕ СИ “горната таблица” !!!
Вижте прословутата “Група 96″ НА КОЙ РЕД Е ?!
ОСТАВИЛИ СТЕ СТАРАТА ТАБЛИЦА ОТ 2011 ГОДИНА !!!

Отговор

Атанас Цветанов март 22, 2012 в 22:41

Както забелязвате, в темата е написано, че това е ПРОЕКТ на закона. Темата е писана месец преди началото на годината и доста по-рано от приемането на същински закон. Редно е към днешна дата да си сверите часовника …

Отговор

kitanov март 3, 2012 в 12:41

Работя по Трудов договор и същевременно със собстваник на Еоод което работи без служители.

Освен по трудовия договор, имам ли задължение да се осигурявам на друго основание?

Отговор

Камелия Илчева март 4, 2012 в 18:22

Да, трябва да се самоосигурявате като това задължение
възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Което се декларира пред НАП.
Ако по трудов договор се осигурявате на максимума – 2000лв. (за тази година), тогава няма да внасяте осигурителни вноски.

Отговор

VTodorova април 15, 2012 в 20:12

Собственик съм на ЕТ и се осигурявам на 420.00лв. Налага ми се да регистрирам нова фирма (вероятно ЕООД). Ще трябва ли да се осигурявам и там?

Отговор

Камелия Илчева април 18, 2012 в 23:33

Не, но трябва да подадете декларация, в която да декларирате чрез коя фирма се самоосигурявате.

Отговор

Милен август 22, 2012 в 20:17

Здравейте,
Имам фирма ЕООД от 2007, имах дейност на 2007 г. и 2008 г.,след това само нулеви годишни декларации сам подал. Обаче мой счетоводител не е направил регистрация за самоосигоряване, нямам начало на осигоровките.Не е подаден об. 1 и об. 6 от 2007 на сам.
Какво трябва да направя за да си платя осигоровките ?
Дали ще има някаква глоба ?
Ако има лихви колко ще бъдат?

Отговор

Камелия Илчева август 26, 2012 в 13:51

Здравейте,
Ще ви се наложат доста разходки до НАП и до НОИ. Едва ли ще се разминете без глоби. След предписания на НАП ще си внесете осигуровките, както и лихвите, и ще подадете Декларации 1 и 6. Докато си изчистите задълженията. После ще си заверите осигурителната книжка в НОИ. Това са с две думи стъпките при така описаната ситуация. Не знам какви годишни декларации за доходите сте подавали по чл.50 от ЗДДФЛ – и при данъка ще има корекции вероятно.
Може и да пропускам нещо – най-добре на място в НАП и НОИ да се уточни всичко. Тъкмо ще ви направят справките коректно.
Доста работа ще има лицето, което ще се заеме с вашия случай! Само платежните за осигуровките са по 3 месечно! Успех!

Отговор

Милена октомври 29, 2012 в 23:24

Здравейте,

Бременна съм и термина ми е в началото на февруари /02.02.2013/.
Моля, да ми помогнете с изчислението на размера на майчинството, което ще получавам и да дадете съвет, дали следва да предприема някакви действия към момента, с които мога да го увеличава.
Видях, че периода, върху който ще се изчисли е 12.2010-11.2012.
През този период доходите ми са, както следва :
12.2010-04.2011 – брутно трудово възнаграждение 1391,00;
01.04.2011 – 30.04.2011 – получено обезщетение по чл.222 поради съкращение и не започване на работа – за този месец се водя без здравни осигуровки;
01.05.2011-31.12.2011 – обезщетение за безработица /43,87 лв средно дневно парично обезщетение/;
24.01.2012-30.04.2012 – на трудов договор с брутно трудово възнаграждение 331.00;
01.05.2012-30.06.2012 – безработна, но съм внасяла здравни осигуровки съгласно Декларация 7;
01.07.2012 до предстоящия болничен 45 дни преди раждане на трудов договор с брутно възнаграждение 370,00 лв.
Благодаря предварително за Вашето съдействие и коментар.

С уважение,

Милена

Отговор

Камелия Илчева ноември 5, 2012 в 22:05

Здравейте,
По данните, които сте дали, се получава около 19лв. на ден.
Вече е късно за да се повиши обезщетението, а и предвид дългия период за изчисляването му, няма смисъл сега да се осигурявате на по-висока сума според мен.

Отговор

Milena Kostova ноември 8, 2012 в 17:07

Здравейте,

Много благодаря за отговора Ви.
Моля, имайте предвид, че днес Ви писах пак, влезнах в линк 2011 и помислих, че сте ме пропуснали.
Извинявам се и моля да игнорирате днешния ми и-мейл със същия въпрос (казус).

Поздрави,

Милена

Отговор

Камелия Илчева ноември 8, 2012 в 23:11

Моля, няма проблем.

Отговор

pepa януари 10, 2013 в 16:28

zdr.bremenna sam termina mi e kraq na m. fevruari zapochnah rabota m.septemvri 2012 ot togava imam zdravni osigorovki,no poslednite 3 godini nqmam moga li chrez razsrocheno plashtane da vazvarna zdravnite si prava

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: