Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Законосъобразно упражняване на правото на ползване на платен годишен отпуск

by Атанас Цветанов on декември 7, 2010

Национална агенция за приходите (НАП) в официално писмо обяви становището си относно погасяване правото на ползване на платен годишен отпуск. Писмото е във връзка с промените в чл.176, ал.3 от Кодекс на труда (КТ) и чл.59, ал.4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), влезли в сила от 30.07.2010 година и обнародвани в брой 58 на Държавен вестник.

Във връзка с решение на Конституционния съд на Република България, § 3е от Преходните разпоредби на КТ и § 8а от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДСл са обявени за противоконституционни.

В този смисъл се въвеждат два режима на ползване на платен годишен отпуск, а именно:

I. Правото на ползване на платен годишен отпуск от служителите по трудово или служебно правоотношение, натрупан до 30.07.2010 година не се погасява при условията на въведената двегодишна погасителна давност.

II. Правото на ползване на платен годишен отпуск от служителите по трудово или служебно правоотношение, натрупан след 30.07.2010 година се осъществява при условията на чл.57 и следващите от ЗДСл и чл.176 от КТ – през и до края на календарната година, за която се полага. В тази връзка следва да се има предвид, че работодателят може да отложи за 2011 година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни. Предвид действието на законовото изменение занапред следва да се възприеме тезата, че само неизползваната част от пропорционалния размер на полагащият се годишен отпуск, изчислен след 30.07.2010 година, при наличието на съответни предпоставки може да се отложи за 2011 година в посочения в размер – не повече от 10 работни дни.

Следва да се има предвид, че ЗДСл предвижда по-специален ред за отлагане на платения годишен отпуск, а именно с мотивирана писмена заповед, издадена на основание чл.59, ал.3 от Закона.

Пример: служител, работещ по трудово правоотношение има право общо на 20 работни дни платен годишен отпуск (ПГО) за 2010 година, от които 8 е ползвал до 30.07.2010 г., а 5 е ползвал след 30.07.2010 г. При изчисляване на съответните остатъци, така че да са защитени правата на служителя, се следва логиката:

1. Изчислява се каква е пропорционалната част на ПГО за периода до 30.07.2010г. и съответно след 30.07.2010 г. В случая полагаемите дни отпуск са съответно 12 и 8 дни.
2. установява се неизползвания полагаем отпуск за времето до 30.07.2010 г. – пропорционално 12 полагаеми дни минус 8 използвани до този период. Разликата от 4 работни дни следва да се третира при условията на стария режим, а именно те се явяват непогасяеми, респективно за тях не важи преклузивния двугодишен давностен срок.
3. установява се неизползвания полагаем отпуск за времето след 30.07.2010 г. – пропорционално 8 полагаеми дни минус 5 използвани след този период. Разликата от 3 работни дни следва да се третират при условията на новата правна уредба, т.е. ползва се до края на 2010 година или се отлага в размер до 10 дни по реда на чл.176, ал.1 КТ.

В ситуация, когато като резултатът за периода до 30.07.2010 г. се получава отрицателна величина между полагаем и ползван ПГО, то разликата се приспада от полагаемият остатък за периода след 30.07.2010 г.

Целият текст, както и примерна заповед за отлагане на платен годишен отпуск по чл.59, ал.3 от ЗДСл, вижте тук.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: