Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Повишават се глобите за работодателите в несъстоятелност

by Атанас Цветанов on януари 27, 2011

Повишават се глобите за работодателите в несъстоятелност, които не са изпълнили задълженията си към работниците за гарантиране на вземанията им. Това предвиждат промени в закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, приети единодушно на първо четене от парламента.

Работодателят или длъжностното лице, което не е изпълнило задълженията си по закона, ще се наказва с глоба от 100 до 1000 лева. Досега минималният праг на санкцията беше 20 лева, а максималният – до 250 лева. В преходните и заключителните разпоредби беше одобрена промяна в Търговския закон. Според нея, един месец след като в търговския регистър бъде вписано съдебно решение за откриване на производство за несъстоятелност, работодателят-длъжник трябва да прекрати трудовите правоотношения с работниците, да изпрати уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Той трябва и да издаде необходимите документи за осигурителен стаж и осигурителен доход.

Според действащия закон, правото на гарантирано вземане възниква от датата на обнародване в “Държавен вестник” на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството. Промяната цели да бъде ускорена процедурата по отпускане на гарантирани вземания.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: