Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

НАП обнови програмният продукт под DOS за декларация № 3

by Атанас Цветанов on януари 30, 2011

Обновен е програмният продукт под DOS за декларация № 3. Същият може да намерите на сайта на Националната агенция за приходите (НАП) в рубриката Декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, от фонд “Безработица” и други”.

Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП от Българската православна църква или други признати по нормативно установен ред вероизповедания за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване; от училищата за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование; от висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване; от Агенцията за социално подпомагане за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление, и за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ; от специализираните институции за социални услуги за настанените при тях лица; от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към министъра на правосъдието за лишените от свобода и задържаните под стража; от Агенцията за бежанците за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване.

Декларацията се подава в компетентната ТД на НАП до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните.

При изготвяне на файла е важно да се знае:
- не се приемат декларации, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните.
- не се приемат и декларациите с некоректно попълнени данни.
- декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП.
- коригираща декларация се подава само след подадена и приета основна.
- след подадена и приета коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация
- декларация образец № 3 не се подава за коригиране и заличаване на данни след изтичане на 3 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски. В тези случаи декларации се подават само след изрични указания на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
- файлът с данни за декларация образец № 3 съдържа данни само за един месец и година и вид осигурено лице. Данни за друг месец и година и вид осигурено лице се подават с отделен файл.
- в Колона 9 Ден, от който се внасят осигурителни вноски се попълва задължително ден, от който са внесени вноски. Стойност 0 е недопустима.
- в Колона 10 Ден, до който се внасят осигурителни вноски се попълва задължително деня, до който са внесени вноски. Стойност 0 е недопустима.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: