Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Промяна в Наредба № 5 от 29.12.2002 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

by Атанас Цветанов on февруари 26, 2011

При сключване на трудов договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). Сроковете за уведомяване на НАП са регламентирани в чл. 62 от Кодекс на труда и са 3 и 7 дни съответно при сключване и прекратяване на трудовия договор.

В Държавен вестник брой 17/25.02.2011 г. са обнародвани променените текстове на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда. Промените са следните:

  1. Наименованието на наредбата се изменя на „Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда“.
  2. Наименованието на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя на „Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда“.
  3. Наименованието на приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се измененя на „Придружително писмо (Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)“. Допълва се текста на изречение първо „Предоставяната информация е за: …“ се допълва с „4. Брой уведомления по приложение № 5 …. за …….. брой лица“.
  4. Наименованието на приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 се изменя на „Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда с придружително писмо № …………./………..г.“.

Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на НАП и с председателя на Националния статистически институт.

Наредбата е в сила от 25 февруари 2011 година.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: