Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Променяме графиците за отпуск при възникване на конкретни причини

by Атанас Цветанов on март 10, 2011

Графиците за платен отпуск може да се изменят при възникване на конкретни причини от икономически или служебен характер, технологически, пазарни, финансови и други обективни причини. Това гласят промени в наредбите за работното време, почивките и отпуските и за служебното положение на държавните служители. Измененията са следствие на промените в Кодекса на труда (КТ) и в Закона за държавния служител (ЗДС) и се отнасят до реда за ползване на платения годишен отпуск от държавните служители, работниците и служителите.

Преди да утвърди графика работодателят или осигурителят е длъжен да покани всички работници и служители, държавни служители да заявят своите предпочитания за времето, през което накуп или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. След изготвяне, утвърдения график се поставя на разположение на работници и служители, държавни служители на подходящо място в предприятието или администрацията.

Работодателят или осигурителят, когато нуждите на службата налагат, може да отложи ползването на платения годишен отпуск, както на отделен служител, така и на всички служители от отдела или звеното. Това следва да стане в писмена форма, като е необходимо работникът или служителят/държавният служител да бъде своевременно уведомен.

Във връзка с ефективността на контрола за спазване на трудовото законодателство е необходимо работодателите да водят документация за платения годишен отпуск на работниците и служителите, която съдържа информация за ползване, прекъсване и отлагане на ползването, както и за изплатените възнаграждения по време на ползването и за изплатените обезщетения за неползван отпуск.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: