Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Обновен е програмен продукт за генериране на декларация образец 1 и 6

by Атанас Цветанов on май 14, 2011

Вчера на страниците на приходната агенция бяха публикувани нови версии на програмен продукт за генериране на декларация образец 1 и 6 под DOS и Windows.

Новостите

В Обновяване 1 за 2011 г. на програмен продукт RO2011.EXE “Декларация Обр.1 и Oбр.6” – DOS версия:

1. Добавени са нови условия за вид осигурен „93”:
- Ако вид осигурен (поле 12) е „93”,  то  полета 12.1, 12.2, 12.3 трябва да НЕ са празни.
- Ако вид осигурен (поле 12) е „93” и 16.1+16.А >0, то минималната сума за поле 21 се пресмята съобразно дните с осигурителни вноски.
2. При валидиране на поле 12.3 – „Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя” от.м.04.2011г. са  добавени  следните редове:

Пореден номер Икономически дейности (ном. А31) НКИД Наименование на икономическа дейност Ръководи- тели Специали- сти Техници и приложни специали- сти
1 2 3 4 5 6 7
77. Q 86 без 86.1 Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант) 500 440 330
78. Q 86.1 Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение) 800
79. Q 86.1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант) 580 540 540
80. S 94.91 Дейност на религиозни организации (само за енорийски свещеник) 307

3. При въвеждане на декларация обр.1, поле 12.3 – „Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя” може да бъде променено.

В Обновяване № 2 за 2011 г. на програмен продукт (версия 3.02 под Windows):

1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр.3.
2. Добавени са нови поредни номера на ОИК на осигурителя от 01.04.2011 съгласно описаните в таблицата по-горе.
3. Премахнат е контрола върху ЕИК на осигурителя, когато е 10 цифри.
4. За вид осигурен 93 е заложено да се въвежда в кл.12.1, 12.2 и 12.3. Също така е заложен минимален праг на осигуряване 330 лв.
5. Добавена е възможност за импортиране на данни от досовските версии на НАП за генериране на декларации образец 1 и 3.

За изтегляне

Версия за Windows 2000/XP/Vista/7

Версия за Windows 98

Ръководство за инсталация на версия за Windows

Версия за DOS

Ръководство за инсталация на версия за DOS

Leave a Comment

Previous post:

Next post: