Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

НСИ: Доходи и разходи на домакинствата, Q1 2011

by Атанас Цветанов on юни 2, 2011

Общият доход на едно домакинство през първото тримесечие на 2011 година е 2131 лева и спрямо същият период на 2010 година се понижава с 62 лева, съобщи Националният статистически институт (НСИ). На лице от домакинството средният доход през първото тримесечие на 2011 година е 868 лв. и спрямо същото тримесечие на 2010 г. се понижава с 2.1 на сто.

Основната част от тези доходи се формира от работна заплата и пенсиите. Доходите от работна заплата през първото тримесечие на 2011 година средно на лице от домакинството са 459 лева, като за сравнение през същото тримесечие на миналата година е бил 453 лева. Същевременно относителният дял на работната заплата в общия доход нараства с 1.8 на сто и за разглеждания период достига 52.9 процента.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. През първото тримесечие на 2011 година спрямо същият период на предходната година доходите от пенсии нарастват с 2.5 на сто и достигат до 700 лева средно на домакинство. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 1.5 на сто и съставлява 32.9% от него.

През първото тримесечие на 2011 година доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството се понижават с 5.8 на сто спрямо същото тримесечие на миналата година, като достигат 44 лв. Относителният им дял слабо се понижава с 0.2 на сто и представлява 5.1 процента от структурата на общия доход.

Доходите от социално осигуряване и социални помощи през първото тримесечие на 2011 година имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те се понижават за периода с 40.4 на сто, като достигат 24 лева средно на лице от домакинството, а относителният им дял се понижава с 1.8 на сто и представлява 2.7 процента от неговата структура.

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2011 година е 775 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2010 г. с 1.4 на сто. Разходите за храна и жилище (енергия,  горива,  вода и др.) имат най-голям дял при формиране на общия разход и представляват 52.2% от всички разходи.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 3.0% и през първото тримесечие на 2011 г. са 284 лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в общия разход се увеличава с 0.5 процентни пункта и представлява 36.6% от него през първото тримесечие на 2011 година.

Разходите за дома  (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се понижават от 147 лв. през първото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на 2011 г., когато са 140 лв. средно на лице от домакинство. Делът им в общия разход почти незабележимо се понижава с 0.1 процентни пункта и достига 18.1% от него през първото тримесечие на 2011 година.

Разходите за здравеопазване намаляват със 7.8%  през първото тримесечие на 2011 година спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 45 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5.8%  и намалява с 0.5  на сто спрямо същото тримесечие на 2010 година.

През първото тримесечие на 2011 година разходите за данъци се увеличават с 1.8 на сто. Средно едно домакинство е дължало 100 лева данъци през първото тримесечие на 2011 година, като за сравнение през 2010-та тази сума е била 66 лева. Същата тенденция се наблюдава и при социалните осигуровки, където увеличението през 2011 година е 2.2 на сто. През тази година всяко домакинство е дължало средно 115 лева за социални осигуровки, като за сравнение сумата през 2010-та е 74 лева.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: