Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Разходите на работодателите за труд нарастват с 6.8 на сто през Q1, 2011

by Атанас Цветанов on юни 19, 2011

Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.8 на сто спрямо първото тримесечие на 2010 година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо същия период на предходната година увеличението в индустрията е 4.4 на сто, в услугите 11.1 на сто, а в строителството – 3.6 на сто.

Индексът на разходите за труд е краткосрочен икономически показател, имащ за цел да отразява тримесечното изменение на разходите на работодателите за един отработен час от наетите лица по трудово или служебно правоотношение. За изчисляването му се използват данни от тримесечното извадково Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2011 година най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е отчетен в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания” – 17.9 на сто, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 17.5 на сто, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 13.4 на сто, а най-нисък – във „Финансови и застрахователни дейности” и „Добивна промишленост” – съответно с 0.7 и 1.2 на сто. Намаление с 0.4 на сто на общите разходи за труд е регистрирано в икономически дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа” и в „Други дейности”.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават със 7.0 на сто спрямо първото тримесечие на 2010 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 6.6 на сто. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от – 2.3 на сто за „Други дейности” до 19.9 на сто за „Професионални дейности и научни изследвания”.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: