Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Расте делът на работодателите, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд

by Атанас Цветанов on юни 19, 2011

Усилията на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” за контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд през измината година дадоха своите резултати. През 2010 година относителният дял на предприятията, изпълнили законовите изисквания за здравословни и безопасни условия, е нарастнал с 11 на сто в сравнение с 2009 година и достига 82 на сто.

В същото време делът на работещите при лоши условия на труд през 2010 г. остава почти непроменен на нива от 12.2 на сто. Според данните в отчета през миналата година 93% от предприятията са извършили оценка на риска и са предприели мерки за неговото отстраняване и ограничаване. Намалява и броят на неизпълнените задължителни предписания от предходна проверка – от 648 през 2009 г. на 248 през 2010 г.

Според данните на инспекцията по труда за последните две години трудовите злополуки са намалели с 21% – от 3 843 през 2008 г. на 3 025 през 2010 г. Намалява също общият брой на смъртните трудови злополуки (94 през 2010 г. при 180 през 2008 г.), на трудовите злополуки, предизвикали инвалидност (22 през 2010 г. и 103 през 2008 г.), и на загубените календарни дни вследствие трудови злополуки (158 324 през 2010 г. при 298 290 през 2008 г.).

Отчетът осигурява информация на правителството за изпълнението на целите, заложени в Стратегията за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г., които се разглеждат като неразделна част от постигането на общата цел за икономическо развитие на страната, а именно – повишаването на благосъстоянието и качеството на живот на всички социални групи в обществото.

НПБЗР – 2010 г. е втората годишна програма за изпълнение на Стратегията за безопасност и здраве при работа, в която са очертани ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите и неправителствените организации към осигуряване на благосъстояние при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: