Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Назначаване на прокурист за времето в майчинство

by Атанас Цветанов on юни 20, 2011

Що е прокурист?

Преди да коментираме темата следва да уточним що е „Прокурист“. Дефиницията, която се дава в член 21 от Търговски закон (ТЗ) е, че Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Законът допълва, че управлението на предприятието може да бъде поверено на повече от едно лице за отделно или съвместно управление.

За да има обаче някаква юридическа стойност упълномощаването на прокуриста (прокура) трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста.

С договора за прокуриста се предава управлението на дружеството като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а прокуристът управител се задължава срещу определено възнаграждение да постигне конкретни стопански резултати в рамките на договорения срок.

Правомощията на прокуриста са уредени в чл. 22 от ТЗ. Той има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава обаче друго лице със своите права.

Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца освен ако е специално упълномощен. Упълномощаването може да бъде ограничено само за дейността на отделен клон. Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица.

Кои юридически лица сключват договор за управление с прокурист?

Тъй като прокуристът е лице, наето да управлява предприятието, Кодекс за социално осигуряване в чл.4, ал. 3 т.2 дава ясна дефиниция за управителите на предприятия. Това са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци (ЕТ), собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества.

Сключване на договор за управление с прокурист

Законът изисква отношенията между търговеца и прокуриста да се уредят с договор. Това е установено в чл. 23 от ТЗ. Законът не определя точно формата на договора и затова той може да бъде сключен, както по Кодекса на труда (КТ), така и по Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), т.е. за работа без трудови правоотношения.

Когато търговският управител изпълнява своите задължения по трудово правоотношение, отношенията му със собственика на дружеството се уреждат съобразно разпоредбите на Кодекса на труда. С трудовия договор се уговарят работното време на лицето, основното и допълнителните трудови възнаграждения, размера на основния и удължения платен годишен и др. За сключения трудов договор се подава и уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда в компетентната териториална дирекция на НАП.

Прокуристът може да изпълнява своите задължения и по договор за управление без трудово правоотношение. В този случай законът дава свобода и на двете страни при договаряне на условията на труд – полагаем отпуск, различен от установения в КТ; установен размер на полагаемият отпуск; обезщетения, изплащане при напускане и др.

Действието на договора за прокура се прекратява, след отписването му от търговския регистър, за което следва да се представи удостоверителен документ от съда по регистрацията на търговеца. Едва след това за собственика отново ще възникне задължението за внасяне на осигурителни вноски, ако упражнява трудова дейност. Също така упълномощаването на прокуриста не се прекратява със смъртта на търговеца с оглед защита интересите на търговеца.

Осигуряване на прокурист

Осигуряването на прокуристите се провежда по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Когато трудовият договор за управление е сключен за повече от 5 работни дни или 40 часа в месеца, осигуряването се извършва по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО и се дължат осигуровки за фондовете Пенсии, Общо Заболяване и майчинство, Трудова злополука и професионална болест, Универсален пенсионен фонд и Безработица.

Когато прокуристът е сключил договор за управление без трудово правоотношение, осигуряването се провежда по реда, определен за управители на търговски дружества в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Тъй като договорите за управление и контрол (ДУК) на търговски дружества, които подлежат на осигуряване по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, са приравнени на трудовите договори относно осигуряване и данъци, то за тях се дължат осигурителни вноски за същите четирите фонда на държавното обществено осигуряване.

Осигурителни доходи

Със Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване са установени минимални и максимални граници на осигурителния доход.

Месечният осигурителен доход на прокуриста не може за бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен за ръководни служители по основната икономическа дейност на дружеството, по таблицата в Приложение №1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2011 година. В случаите, при които лицето не е работило през целия месец по ДУК, минималният месечен осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, се определя пропорционално на дните, през които е работило, и дните по чл. 40, ал. 4 от КСО.

Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 4 ЗБДОО осигурителният доход не може да превишава максималния размер, определен за съответната година, като за 2011 година сумата е 2000 лева.

Осигурителни вноски

На прокуристът, нает да управлява предприятието, осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Безработица” се дължат в съотношение и размери, определени в чл. 6 от КСО и са за сметка на осигурителя и на осигуреното лице. Вноските за фонд “Трудова злополука и професионална болест” са изцяло за сметка на осигурителя.

Вноските за сметка на осигурителя се внасят при изплащане на възнагражденията и при авансовите плащания. Частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица, се внася при изплащане на възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс. Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася за своя сметка пълния размер на осигурителните вноски (сумарно за сметка на осигурителя и за сметка на осигурените лица) до края на месеца, през който е извършено начисляването.

Доходът, върху който се внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, е и доходът, върху който се внасят вноските за здравно осигуряване, с изключение на случаите, в които лицето е пенсионер и сумата от уговореното възнаграждение и пенсията надвишава максималния осигурителен доход. През 2011 година здравноосигурителната вноска е в размер на 8 на сто и се разпределя в съотношение 60:40.

Когато прокуристът на търговското дружество през месеца подлежи на осигуряване и на друго основание, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и за здравното осигуряване се внасят върху сбора от доходите, но върху не повече от определения максимален месечен осигурителен доход.

Прокуристите на търговски дружества, които получават пенсия, подлежат на осигуряване по общия ред независимо от вида на сключения договор.

Осигуряване на собственика

Едноличният собственик на търговско дружество, който е прехвърлил управлението на дружеството на прокурист, вписан в Търговския регистър, подлежи на задължително осигуряване като самоосигуряващо се лице, ако упражнява трудова дейност в дружеството. При положение, че не упражнява трудова дейност в дружеството и е декларирал това обстоятелство в компетентната териториална дирекция на НАП, собственикът на търговското дружество не подлежи на задължително осигуряване.

Oтпускане на обезщетения за майчинство на самоосигуряваща се майка – едноличен търговец, собственик или съдружник в търговско дружество

Обезщетенията за майчинство по КСО се изчисляват и изплащат от Националния осигурителния институт. В тази връзка в писмо № 94K-1305-1 от 10.09.2008 година НОИ дава допълнителни разяснения по казуса с майките – самоосигуряващи се лица.

Съгласно чл. 50, ал. 1 от КСО осигурената за всички социални рискове майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.

На това основание самоосигуряващите се майки могат да получават парично обезщетение за бременност и раждане в случай, че комулативно са изпълнени следните условия:

  1. към деня на започването на отпуска за бременност и раждане майката трябва да е осигурена за всички социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;
  2. да е налице най-малко 12 месеца осигурителен стаж с участие в осигуряването във фонд “Общо заболяване и майчинство”;
  3. през периода на отпуска за бременност и раждане и отглеждане на малко дете майката да не упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

При спазването на посочените условия за периода на бременност и раждане (до 410 дни) на осигурената за всички социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица самоосигуряваща се майка се изплаща парично обезщетение за бременност. За този период не се изисква управлението на едноличния търговец да се възложи на прокурист.

Посочените условия трябва да са изпълнени и с оглед изплащането на обезщетение за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст след изтичането на периода от 410 дни (чл. 53 от КСО). Ако майката – едноличен търговец, не упражнява трудова дейност във фирмата, но фирмата не е преустановила дейност, парично обезщетение за отглеждане на малко дете се изплаща при условие, че предприятието се управлява и представлява от друго лице – прокурист по чл. 21 от Търговския закон. Ако няма сключен договор за прокура с друго лице, се приема, че майката упражнява трудова дейност по повод управлението на фирмата и няма право на парично обезщетение по чл. 53 от КСО.

Подводни камъни

В становище на експертът от НОИ Румяна Станчева е изразено мнение, че трудовият договор за прокура може да бъде сключен за работа до 5 работни дни, или 40 часа месечно. Ако търговският управител няма сключен друг трудов договор, за който да подлежи на осигуряване по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, осигуряването е само за фонд “Пенсии” и фонд ”Трудова злополука и професионална болест” и се провежда по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО.

Примамливото в сключеният по този начин договор (ДУК по КТ) е, че търговският управител изпълнява задълженията на непълно работно време и по тази причина минималният осигурителен доход се намалява пропорционално на отработените часове. При договора за управление без трудово правоотношение (ДУК по ЗЗД) не се определя работно време и минималният осигурителен доход не може да се намалява пропорционално на отработените часове.

От НАП обаче са категорични, че договор за прокура се сключва само на пълно работно време. Основание за това е, че прокуристът следва да управлява дружеството през целият месец, а не само през определени дни или часове от него.

Дали от НОИ или НАП са прави за сега не е ясно. Предвид факта обаче, че проверките относно социалното осигуряване се извършват от приходната агенция следва да заложа на тях. За всеки, желаещ да възползва от по-ниското осигуряване съветвам да отправи писмено запитване към ЦУ на НАП, от където следва да получи официално писмено становище.

{ 17 comments… read them below or add one }

Радка Якимова октомври 3, 2011 в 12:16

Имам регистрирана ЕТ ,която до този момент има дейност.Тъй като отскоро работя на трудов договор в друга компания ,мога ли да прехвърля с договор за управление фирмата си на друго лице , така че да не я закривам, но да прекратя внасянето на моите осигуровки и в ЕТ. До този момент на практика се осигурявам на две места – в ЕТ – като собственик и по трудов договор в другата компания , в която работя.Предварително благодаря!

Отговор

Атанас Цветанов октомври 4, 2011 в 00:42

Да, възможно е! Но имайте предвид следното: Прокуристът се назначава по договор за управление и контрол, който е приравнен с трудовите договори относно данъчното облагане и социално осигуряване, като минималният осигурителен доход е от първа група, т.е. ще дължите всички осигуровки върху най-високия минимален осигурителен доход.
С няколко думи – назначаването на прокурист ще Ви донесе по-голямо финансово бреме.

По мое мнение, ако си останете собственик на фирмата и се осигурявате като самоосигуряващо се лице на прага, ще Ви е финансово по-изгодно. Фактът, че работите по трудов договор не е причина да спрете да се самоосигурявате.

Отговор

Anna stoycheva октомври 31, 2011 в 16:03

sadrujnik i upravitel sam na OOD – samoosiguriava6ta se – niamam sklu4en DUK . Pri izlizane v maichinstvo
1. koga nai-kasno triabva da nazna4a prokurist vav firmata za da si polu4avam obez6tetenieto / sled 410 dni ot datata na izdavane na parvia bolini4en ili sled 135 dni ili pak ima drug srok/
2. prokurista moje li da bade drugia sadrujnik v drujestvoto koito sa6to e upravitel no se osiguriava na drugo mesto/
3. ako obiavya 4e prekratiavam deinostta na firmata za srok ot 2 god i imaiki predvid 4e triabva da podavam ejemese4no nulevi deklaracii i da si puskam i zdravnite osigurovki , tova 6te se s4ita li pak za trudova deinost i saotvetno osnovanie za neizpla6tane na mai4instvo
I pri edno takova spirane na deinostta na firmata , maichinstvoto 6te prodalji li da mi se izpla6ta sle kato firmata niama deinost

Отговор

Емилия ноември 23, 2011 в 15:03

Здравейте отново!Бях ви попитала за назначаване на прокурист на ЕТ за получаване на майчинство за втората година но фирмата не изпълнява дейност и няма назначени хора.пак ли трябва да се назначава прокурист след като не се изпълнява дейност а собственика на фирмата е в майчинство?Предварително благодаря

Отговор

Камелия Илчева октомври 18, 2012 в 21:23

Здравейте,
Малко късно, но … по-добре отколкото никога.
Вчера бе публикувано становище на НАП, в което се казва че Едноличните търговци не са длъжни по закон да доказват с договор за прокура прекъсването на трудова дейност, както за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, така и за периодите на отглеждане на малко дете.
Стига, разбира се, да не упражняват трудова дейност през тези периоди.

Отговор

Красимира януари 23, 2012 в 10:27

Здравейте ,
предстои ми да изляза по майчинство през май 2012. Имам нужните 12 мес. стаж, като осигурена за ОЗМ. Въпросът ми е, ако си регистрирам фирма ЕООД и се назнача по ДУК от началото на мес март (без фирмата да осъществява дейност-само да се осигурявам там) ще получавам ли обезщетение за бременност и раждане?и след като ще съм само аз, то мога ли да избера кой да е предмет на дейност -за да не съм на най -високата сума?

Отговор

Атанас Цветанов януари 25, 2012 в 01:08

Можете да си регистрирате фирма и да се назначите в нея по ДУК. Но не мисля, че това е най-добрия вариант.
Независимо от това каква е икономическата дейност на фирмата, управителите по ДУК се назначават по първата колона квалификационни групи професии, т.е. по най-високите суми.
По-добрият вариант е да се осигурявате като самоосигуряващо се лице, избрало да се осигурява на минималния праг от 420 лева и за риска Общо заболяване и майчинство. Тогава осигуровките са около 123 лева месечно.
Има и вариант, в който не регистрирате фирма, а самата Вие се регистрирате в Агенция по вписванията като лице упражняващо свободна професия. Така ще си спестите главоболията и сумите по регистрация на юридическото лице, които мисля са около 150-200 лева.

Отговор

Даниела февруари 25, 2012 в 17:09

Аз съм ЕТ – имам хранителен магазин. В момента съм в майчинство. От както излезнах в майчинство, назначих на трудов договор работник- на 4 часа. Но след това счетоводителят ми каза, че след навършване на 3 м. на детето трябва или да преустановя всякаква дейност или да назнача прокурист, за да не ми спрат майчинството. Тогава аз прекратих трудовия договор на работника и преустанових дейност, без да закривам ЕТ. Мога ли да назнача някого на трудов договор да работи до навършването на 1 год. на детето? Това прокурист ли трябва да е? А от навършаване на 1 год. до навършване на 2 год. на детето какво трябва да направя за да продължа да взимам майчинство? Благодаря Ви предварително.

Отговор

Maia март 29, 2012 в 09:23

Здравейте, попрочетох доста тук по темата, която ме вълнува, но за да съм 100% сигурна ми се иска да чуя и Вашия коментар относно моя казус. Собственик и управител съм на ЕООД. на 13 април 2012г изтича пъравата година от майчинството ми. В тази година фирмата ми не е имала дейност. Не съм назначавала прокурист. Осигурявала съм се като управител и като свободна професия. В тази една година плащам задължителните ЗО два пъти – за двете обстоятелства ( 40,32лв) . Естеството на работата ми е такова, че винаги съм получавала и хонорари по граждански договор. След 13 април 2012г няма да стартирам дейността на фирмата си. Имам сключени договори за работа на граждански договори и не ми е рентабилно да се осигурявам и през фирмата и да ми намалее обезщетението за гледане на дете на половина. Въпросът ми е :
Ако фирмата не рзвива дейност, необходимо ли е все пак назначаването на прокурист? Необходимо ли е да се прехвърля на трудов договор към друга фирма в рамките на тази една година и от там да си превеждам ЗО, които ще се дължат?
Много ми се иска всичко да се случва законо, за да си нямам проблеми после. За съжаление НАП и НОИ често дават взаимнопротиворечиви становища и това много обърква. Благодаря Ви предварително!!!
Мая

Отговор

Камелия Илчева април 4, 2012 в 23:19

Здравейте, Мая,
За да не Ви спрат обезщетението, не трябва да работите по двете основания (управител и като свободна професия).
Не е необходимо да се прехвърляте където и да е, както и да прекратявате дейност като самоосигуряваща.
Относно назначаването на прокурист – според мен не е необходимо щом фирмата няма да има дейност, но все пак го обсъдете със счетоводителя си.

Отговор

Maia април 9, 2012 в 20:37

Благодаря ВИ!!!
Счетоводителката ми се е консултира и предложи същото – продължавам да внасям задължителните ЗО за самоосигуряване само и не назначавам прокурист.

Отговор

Маргарита април 4, 2012 в 12:38

Искам да попитам ,кога с назначава прокурист,след като съм едноличен търговец и фирмата ми упражнява дейност.детето на колко месеца трябва да е ?Може ли майка ми ,която е на трудов договор да стане прокурист на 40 часа месечно и тъй като получава по-голяма заплата,това ще бъде ли изгодно.Благодаря Ви?Очаквам бърз отговор.

Отговор

Маргарита април 5, 2012 в 09:16

Бихте ли ми отговорили на колко месеца трябва да бъде бебето,за да се назначи прокуристи може ли бабата ,която работи по турдов договор да бъде назначена като такава.

Отговор

Катерина Рахова ноември 15, 2012 в 17:11

Здравейте, доста прочетох по темата за майчинство,но това което ме интересува е-може ли собственичка на ЕТ след изтичане на 410ден след раждане да прехвърли майчинството си на бабата и така да избегнем назначаването на прокурист.осигуровките ,които ще внесем на майката като самоосигуряваща се са по-ниски от тези на прокуриста и е по-изгодно.

Отговор

Камелия Илчева ноември 15, 2012 в 23:08

Здравейте,
Да, може да си прехвърлите майчинството, ако бабата има право на него.
Относно прокуристите в ЕТ, преди месец излезе становище на НАП, в което се казва:
“Едноличните търговци не са длъжни по закон да доказват с договор за прокура прекъсването на трудова дейност, както за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, така и за периодите на отглеждане на малко дете. По презумция едноличните търговци не упражняват трудова дейност за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, и отглеждане на малко дете”
Т.е. ако вие не упражнявате трудова дейност като едноличен търговец през втората година от майчинството, няма нужда от прокурист.

Отговор

Мариана януари 9, 2013 в 09:07

Здравейте, имам следният въпрос- управителка на ЕООД, на 09.01 изтича 135 дни. ЕООД-то има назначен персонал и работи. Трябва ли до 410-я ден да назначи прокурист?

Отговор

Камелия Илчева януари 10, 2013 в 22:22

Здравейте,
Според мен – да – “когато дружеството функционира, за да се приеме, че собственикът не извършва лично трудова дейност по управлението му, е необходимо да бъде назначено друго лице прокурист/управител, вписан в Търговския регистър.” И тъй като вие след 135-тия ден ще декларирате, че не упражнявате трудова дейност за да получавате обезщетение, би трябвало да прехвърлите управлението на прокурист.

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: